Predmetnik za osnovno šolo je objavljen na spletnih straneh pristojnega ministrstva.

 

Diferenciacija pouka

Pouk slovenščine, matematike in angleščine se bo v šolskem letu 2023/24 v 8. in 9. razredih izvajal v manjših učnih skupinah. Poleg pouka v manjših učnih skupinah bo potekala tudi notranja diferenciacija.

 

Fleksibilni predmetnik

Pouk pri nekaterih predmetih poteka fleksibilno. Izvaja se strnjeno v enem ocenjevalnem obdobju.

 

Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • 1. razreda in učenec od 4. do 9. razreda izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti), prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko.

Več o izvajanju aktualnih izbirnih predmetov lahko vidite tukaj.

Izbirni predmeti

Po obveznem predmetniku se izvajajo tudi kulturni, naravoslovni, športni dnevi, tehniški dnevi in ekskurzije.

Ekskurzije

Ekskurzije so obvezni del programa in so medpredmetno zasnovane.

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so obvezni del programa.

 

Razširjeni program

 

V okviru razširjenega programa izvajamo:

 

 

Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev na šoli organiziramo širok nabor interesnih dejavnosti. V okviru pripadajočega obsega ur sta po 2 uri tedensko namenjeni pevskemu zboru na razredni in do 4 ure na predmetni stopnji ter 5 ur letno na skupino 5 učencev za izvedbo kolesarskih izpitov petošolcev.

Urnik izvajanja interesnih dejavnosti za aktualno šolsko leto dobijo učenci pri razredniku. Prijava na interesne dejavnosti poteka prek PRIJAVNICE za interesne dejavnosti v začetku šolskega leta.

Seznam interesnih dejavnosti za 2023/24

ME Tovarniška

DE Adamičeva

PŠ Kopanj

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

 

Varstvo vozačev

Na šoli je organizirano varstvo vozačev pred in po pouku. Več na strani o šolskih prevozih.

Podaljšano bivanje

Za učence od 1. do 5. razreda organiziramo podaljšano bivanje. V času podaljšanega bivanja učenci vodeno preživljajo prosti čas, se učijo, opravljajo domače naloge in druge obveznosti, sodelujejo pri kulturnih, športnih, umetniških in drugih dejavnostih.

Na podlagi prijav staršev se oblikujejo skupine. Starši sporočajo spremembe (naknadna prijava, čas odhoda ipd.) učitelju v podaljšanem bivanju.

Zaradi boljšega sodelovanja in večje varnosti otrok prosimo starše/skrbnike, ki imajo otroke v podaljšanem bivanju, da izpolnijo OBVESTILO o odhodih in spremstvu in ga oddajo razredniku.

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je za učence 1. razreda organizirano na matični šoli in na vseh podružničnih šolah od 6.30 in traja do začetka pouka.

Na podlagi prijav staršev se oblikujejo skupine. Starši sporočajo spremembe (naknadna prijava, čas prihoda ipd.) učitelju v jutranjem varstvu.

Dodatni in dopolnilni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši ravni oz. se dodatno pripravljajo na tekmovanja iz znanja. Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali iz kakšnega drugega razloga težave s snovjo pri posameznih predmetih. Urnik učencem posredujejo učitelji. Na razredni stopnji bodo izvajali dopolnilni in dodatni pouk učitelji razrednega pouka po potrebi.

V programu devetletne osnovne šole je dodatnemu in dopolnilnemu pouku namenjena ena ura tedensko na oddelek.

Zimska šola v naravi

Zimska šola v naravi bo v šolskem letu 2023/24 potekala za učence šestih razredov v objektu Rute v Kranjski Gori. Izpeljana bo v treh terminih.

Učence bodo spremljali učitelji športa in razredniki. Program bo obsegal vzgojno delo: poglabljanje pristnejšega stika z naravo in oblikovanje kulturnega odnosa do nje, socializacijo otrok, razširitev in utrditev znanja smučanja ter oblikovanje trajnih navad v tej športno-rekreativni zvrsti.

Letna šola v naravi

Letno šolo v naravi bomo v šolskem letu 2023/24 organizirali za učence tretjih razredov v Termah Čatež v dveh terminih.

V okviru letne šole v naravi bomo izvedli 20-urni tečaj plavanja.

Glavne vsebine, ki se prepletajo v šoli v naravi, so šport, naravoslovje in družboslovje. Tematski sklopi naštetih področij so usklajeni z učnim načrtom za osnovno šolo.

Naravoslovni tabori

Naravoslovne tabore bomo v šolskem letu 2023/24 izvedli za učence 7., 8. in 9. razredov v sodelovanju s Centri šolskih in obšolskih dejavnosti.