Informacije javnega značaja in politika varstva osebnih podatkov OŠ LA Grosuplje

1. Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja
Naziv organa:

OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE

Tovarniška cesta 14

1290 Grosuplje

tel.: 01 7888 800

Odgovorna uradna oseba: dr. Barbara Rodica, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: Januar 2012
Datum zadnje spremembe: 19. 9. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.oslag.si/

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: osnovnošolsko splošno izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

Matična enota Tovarniška

Oddelki od 4. do 9. razreda

Tovarniška cesta 14, 1290 Grosuplje

tel: 01 7888 800

Dislocirana enota Adamičeva

Dislocirani oddelki od 1. do 3. razreda

Adamičeva 29, 1290 Grosuplje

tel.: 01 7888 816

 

Podružnična šola Kopanj

Velika Račna 43, 1290 Grosuplje

Začasni naslov Velika Račna 22, 1290 Grosuplje

tel.: 01 7888 827

 

Podružnična šola Št. Jurij

Št. Jurij 11, 1290 Grosuplje

tel.: 01 7888 825

 

Podružnična šola Žalna

Žalna 1, 1290 Grosuplje

tel.: 01 7812 840

 

Kontakti in vodje enot, druge telefonske številke v vizitki šole.
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

dr. Barbara Rodica, ravnateljica

tel.: 01 7888 800

e-poštni naslov: barbara.rodica(at)oslag.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
Notranji predpisi
 1. Organizacijsko in delovno področje
 • Pravila šolskega reda
 • Pravila delovanja sveta staršev OŠ LA  Grosuplje
 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Hišni red
 • Pravila o šolski prehrani

 

 1. Področje osebnih podatkov
 • Pravilnik, s katerim se določajo postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov na OŠ LA Grosuplje
 • Pravila o uporabi informacijskega sistema OŠ LA Grosuplje

 

 1. Finančno področje
 • Pravilnik o računovodstvu v OŠ LA Grosuplje
 • Navodila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov v OŠ LA Grosuplje
 • Navodila o kroženju knjigovodskih listin v OŠ LA Grosuplje

 

Javna objava: Vizitka šole > Šolski dokumenti

Državni in evropski predpisi

Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda: http://www.pisrs.si/Pis.web/

Druge povezave na državne registre:

– Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si

– Uradni list RS: http://www.uradni-list.si

– Državni zbor: http://www.dz-rs.si

– EU portal: http://europa.eu/index_sl.htm

– Občina Grosuplje: http://www.grosuplje.si/

 

Zakoni in pravilniki:

Predpisi lokalnih skupnosti
Predpisi EU
2.č Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt
 • Program dela
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno – sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Izdaja javnih dokumentov in listin
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
 • Volitve v nazive učiteljev
 • Imenovanje ravnatelja
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin
2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 • Popis nepremičnin
*Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Urnik oddelkov
 • Urnik učiteljev
 • Urnik govorilnih ur
 • Urnik šolskih prevozov
 • Šolski koledar

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Spletni dostop
 • Fizični dostop:

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Tovarniška cesta 14

1290 Grosuplje

Uradne ure: vsak delovni dan od 10.00 do 13.00 od 20. avgusta do 10. julija

 

 

 

4.  in 5. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja (stroški za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja)
Stroški posredovanja informacij javnega značaja in način plačevanja Določeni z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
 1. Urnik šolskih prevozov
 2. Urnik govorilnih ur
 3. Urnik pouka

 

 


 

Politika varstva osebnih podatkov OŠ LA Grosuplje

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, učence, dijake, starše, sodelavce in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo z Osnovno šolo Louisa Adamiča Grosuplje (v nadaljevanju: »organizacija«) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša organizacija.

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo.

Osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: »Splošna uredba«)), veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije, na kakšen način naša organizacija kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi zakonitih pravnih podlag.

1) Upravljavec
Upravljavec osebnih podatkov je organizacija:
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
Tovarniška c. 14
1290 Grosuplje
E: tajnistvo@oslag.si
T: 01 788 88 00

2) Pooblaščena oseba
V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

3) Osebni podatki
Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

4) Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Organizacija zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

4.1) Izpolnitev zakonske obveznosti
Z vpisom posameznikovega otroka ali posameznika v našo organizacijo lahko organizacija na osnovi določil v zakonu obdeluje določene osebne podatke. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je tako lahko Zakon o osnovni šoli in pripadajoči podzakonski akti, ki natančneje opredeljujejo obdelavo osebnih podatkov. Organizacija na podlagi zakonske obveznosti obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, spol, datum rojstva, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, podatki o starših, državljanstvo, prebivališče, splošni učni uspeh, opravljene obveznosti ind., kot nam narekuje zakonodaja. V omejenih primerih je v organizaciji možna obdelava podatkov tudi za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je dodeljena upravljavcu.

Vsi veljavni predpisi s področja izobraževanja so zbrani na spletni strani pristojnega ministrstva.

4.2) Izvajanje pogodbe
V primeru, ko posameznik z organizacijo sklene določeno pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke se sme obdelovati za namene dejavnosti, ki jih šola izvaja skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, organizacija ne more skleniti pogodbe, prav tako vam organizacija ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Organizacija lahko na podlagi opravljanja zakonite dejavnosti posameznike in uporabnike njenih storitev na njihov elektronski naslov obvešča o svojih o storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil prek povezave za odjavo v prejetem sporočilu, ali kot zahtevek po elektronski pošti na tajnistvo(at)oslag.si ali z redno pošto na naslov organizacije.

4.3) Zakoniti interes
Uveljavljanje pravne podlage zakonitega interesa je pri obdelavi osebnih podatkov s strani javnih organov pri opravljanju njihovih nalog omejena. Vseeno pa lahko organizacija osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si organizacija prizadeva v omejenem obsegu. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa organizacija vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo.

Tako lahko posameznike občasno obveščamo o storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah prek elektronske pošte, prek telefonskih klicev, eAsistenta in po navadni pošti. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov in prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu ali kot zahtevek po elektronski pošti na tajnistvo(at)oslag.si ali z redno pošto na naslov organizacije Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, Tovarniška cesta 14, 1290 Grosuplje.

4.4) Obdelava na podlagi privolitve oz. soglasja
V kolikor organizacija nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, opravljanja javne naloge, pogodbene obveznosti ali zakonitega interesa, sme posameznika zaprositi za privolitev. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

 • objava imena in priimka za namene obveščanja na oglasni deski;
 • naslov elektronske pošte za namen obveščanja in komunikacije;
 • fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. dosežki učencev) za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih v organizaciji;
 • druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko svojo privolitev prekliče z zahtevkom poslanim po elektronski pošti na tajnistvo(at)oslag.si ali z redno pošto na naslov organizacije. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

4.5) Obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika
Organizacija lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. V nujnih primerih lahko organizacija poišče osebni dokument posameznika, preveri ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuči njegovo anamnezo ali naveže stik z njegovimi svojci, za kar organizacija ne potrebuje posameznikove privolitve. Navedeno velja v primeru, ko je to nujno potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika.

5) Hramba in izbris osebnih podatkov

Organizacija bo hranila osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor organizacija podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranila za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo za čas sodelovanja z organizacijo, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno. Osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, organizacija hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in organizacijo do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani organizacija podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora. Tiste osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo organizacija hranila do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov. Po prejemu zahteve za preklic privolitve ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Organizacija lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Izjemoma lahko organizacija zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe, kot so našteti: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalni nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov. Po preteku obdobja hrambe mora organizacija osebne podatke učinkovito in trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

6) Uporabniki osebnih podatkov, pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov

Uporabnik osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti. Pri opravljanju svoje dejavnosti organizacije obdelujejo številne osebne podatke posameznikov. Osebne podatke učencev, dijakov, staršev in drugih oseb pri opravljanju svojega dela tako obdelujejo zaposleni v organizaciji skladno s pogodbo o zaposlitvi oz. aktom o sistemizaciji ter tudi tretje (praviloma) pravne osebe, ki jim organizacija posreduje osebne podatke, npr. ker tako zahteva zakonodaja. Med uporabnike pa sodijo tudi pogodbeni obdelovalci, torej tisti, ki jih organizacija najame, da v imenu in za račun organizacije opravljajo določene obdelave osebnih podatkov.

Organizacija lahko tako posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje organizacija so predvsem:

 • računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;
 • vzdrževalci infrastrukture (videonadzor, varnostne storitve);
 • vzdrževalci informacijskih sistemov;
 • ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku ipd. (npr. Arnes, Microsoft, Google, e Šola, CŠOD ipd.);
 • ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja.

Organizacija za namene boljšega pregleda in nadzora nad pogodbenimi obdelovalci in urejenosti medsebojnega pogodbenega razmerja vodi tudi seznam pogodbenih obdelovalcev, kjer so navedeni vsi konkretni pogodbeni obdelovalci, s katerimi organizacija sodeluje.

Organizacija v nobenem primeru ne bo posredovala osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizacije in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

Organizacija kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri čemer so pogodbeni obdelovalci iz ZDA vključeni v program Zasebnostnega ščita EU-ZDA (Privacy Shield).

Več o Zasebnostnem ščitu EU-ZDA na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

7) Varovanje podatkov in točnost podatkov

Organizacija skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščiteni z geslom.

Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni. Organizacija se bo trudila, da bodo osebni podatki, ki jih obdeluje, točni in po potrebi ažurirani, občasno se lahko obrne na posameznika za potrditev točnosti osebnih podatkov.

8) Pravice posameznika glede obdelave podatkov

V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

 • zahteva lahko informacije o tem, ali imamo njegove osebne podatke in, če je tako, katere podatke imamo ter na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo;
 • zahteva lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar mu omogoča, da prejme kopijo osebnih podatkov, ki jih ima organizacija ter preveri, ali jih organizacija obdeluje zakonito;
 • zahteva lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov;
 • zahteva lahko izbris svojih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave;
 • ugovarja lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se organizacija sklicuje na zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani s posameznikovim posebnim položajem; posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati, če organizacija obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja;
 • zahteva lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov, na primer, če posameznik želi, da organizacija ugotovi točnost ali da se preverijo razlogi za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov;
 • zahteva lahko prenos svojih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo;
 • prekliče lahko privolitev oziroma soglasje, ki ga je podal za zbiranje, obdelavo in prenos svojih osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da je umaknil svojo privolitev, bo organizacija prenehala obdelovati osebne podatke za namene, ki jih je prvotno sprejela, razen če organizacija nima druge zakonite pravne podlage za to, da to stori zakonito.

Če želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti na tajnistvo(at)oslag.si ali z redno pošto na naslov organizacije. Na zahtevo, ki se nanaša na pravice posameznika, bo organizacija odgovorila brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. V primeru, da bi se ta rok ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljšal (za največ dva dodatna meseca), boste o tem obveščeni. Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in uveljavljenih pravic je za posameznika brezplačen, vendar pa lahko organizacija zaračuna razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko organizacija zahtevo tudi zavrne. V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bo morebiti morala organizacija od posameznika zahtevati določene informacije, ki mu bodo pomagale pri potrditvi identitete posameznika, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova lahko posameznik uporabi obrazec informacijskega pooblaščenca, ki je dosegljiv na njihovi spletni strani.

V primeru, da posameznik meni, da so mu pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrne na nadzorni organ (Informacijskega pooblaščenca).

Če ima posameznik kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko vedno obrne na organizacijo prek elektronske pošte na tajnistvo(at)oslag.si ali z redno pošto na naslov organizacije.

9) Objava sprememb

Vsaka sprememba naše Politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani organizacije. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Politiko varstva osebnih podatkov je sprejela Janja Zupančič, ravnateljica OŠ LA Grosuplje dne, 25. 1. 2021.

V Grosupljem, dne 25. 1. 2021

Odgovorna oseba organizacije:

dr. Barbara Rodica,
ravnateljica OŠ LA Grosuplje