Rezultati ankete o šolski prehrani 2023 – 2024

Anketa o zadovoljstvu s šolsko prehrano 2023 – 2024

 


Šola organizira prehrano za učence v dneh, ko potekajo pouk in druge organizirane dejavnosti šole v skladu s šolskim koledarjem. Učenci so lahko naročeni na dopoldansko malico in kosilo, učenci, vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, pa tudi na popoldansko malico.

Urnik prehranjevanja:

  • 9.15–9.35 malica za 4. in 5. razred na Tovarniški
  • 10.05–10.25 malica za vse ostale razrede na šoli,
  • 12.00–14.00 kosilo
  • 14.45–15.00 popoldanska malica

Kosila se pripravlja v kuhinjah na Tovarniški, v Št. Juriju in Žalni. Pripravljena kosila se vsak dan vozi na PŠ Kopanj in DE Adamičevo.

 

Kultura prehranjevanja in zdravo prehranjevanje

V šoli skrbimo za ustrezno razdeljevanje in kulturno uživanje obrokov. Učence navajamo na kulturno uživanje hrane in pravilen odnos do hrane. Zdravo prehranjevanje spodbujamo s projekti Šolska shema, Ekošola, Tradicionalni slovenski zajtrk idr., z vsebinami na dnevih dejavnosti (naravoslovni in tehnični dnevi), pri interesnih dejavnostih, na razrednih urah s temami o zdravi prehrani idr.

Jedilniki in priprava obrokov

Pri sestavljanju jedilnikov upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja in priporočila Praktikuma jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pri pripravljanju obrokov upoštevamo prehrambne zahteve šolarja glede na biološko in energijsko vrednost. Pri tem upoštevamo tudi prehranjevalne navade otrok in njihovo stanje prehranjenosti. Za pripravo obrokov in diet skrbi ustrezno usposobljeno kuharsko osebje. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano spremlja higiensko stanje kuhinj v okviru notranjega nadzora.

Oglejte si aktualni jedilnik.

Dietna prehrana

Dietno prehrano učenca se lahko organizira le z ustreznim zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra in/ali alergologa z navedbo dietne prehrane.  Več v dokumentu: Medicinsko indicirane diete v vzgojno-izobraževalnih zavodih (Pediatrična klinika Ljubljana). Dodatna pojasnila po tel. 051 376 280, ali po e-pošti na naslov klavdija.kosir(at)oslag.si.

Prijava/odjava šolske prehrane

Postopek prijave oz. odjave je opisan na strani “Prijava/odjava šolske prehrane”.

Plačilo šolske prehrane

Praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta določi minister s sklepom ceno subvencionirane malice v osnovni šoli,  in znesek splošne in dodatne subvencije za malico. Starši plačajo šoli prispevek za malico v višini razlike med pripadajočo subvencijo in ceno malice.

Dodatne informacije v zvezi s plačili na strani “Plačevanje stroškov in subvencioniranje“.

Dodatno subvencioniranje prehrane

Če šola pridobi dodatna sredstva, se lahko prehrano tudi subvencionira. Za več informacij preberite “Plačevanje stroškov in subvencioniranje“.


 

Pomembne povezave:

Prehrana na strani pristojnega ministrstva 

Pravila o šolski prehrani > Šolski dokumenti

Prijava/odjava šolske prehrane

Plačevanje stroškov in subvencioniranje