Prijava/odjava šolske prehrane

ODJAVA OBROKOV

Starši oz. zakoniti zastopniki otroka (v nadaljevanju starši) lahko posamezen obrok odjavijo na enega od dveh načinov, ki je odvisen od trajanja odjave.

  • VSE VRSTE ODJAV (za en dan, za več dni – za krajše ali daljše obdobje): prek SPLETNEGA OBRAZCA
  • Odjave za en dan oz. nekaj dni, ki so v tekočem mesecu: ustno po telefonu na številko: 051 614 270.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en dan prej, in sicer najpozneje do 8. ure. Odjava se upošteva prvi naslednji šolski dan. Če starši obrokov ne odjavijo pravočasno, plačajo starši za ta dan polno ceno šolske prehrane.

 

NOVOST

Na prvi dan odjave (odjava do 8.00), lahko starši prevzamejo prijavljene obroke med 11.30 in 12.00 v šolski kuhinji (zunanji vhod) na enoti, ki jo učenec obiskuje.

Obvezno naj starši na spletnem obrazcu, pri vprašanju “Nam želite kaj sporočiti?” napišejo, da bodo prevzeli obrok. V nasprotnem primeru, obrok ne bo pripravljen.

Ob prevzemu obroka starši podpišejo izjavo, da bo topli obrok zaužit v roku ene ure.

 

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi organizator dejavnosti.

Prijava obrokov za določen dan

Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če starši ali učenec še isti dan pred začetkom pouka sporoči po telefonu 051 614 270, da bo prisoten pri pouku.


Prijava na šolsko prehrano

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano konec šolskega leta za naslednje šolsko leto oz. kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na predpisanem obrazcu na strani Ministrstva, oz. na obrazcu, ki ga je pripravila šola, in odda v knjigovodstvo šole.

Starši in drugi uporabniki šolske prehrane sklenejo s šolo pogodbo o plačevanju obveznosti, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učencev oziroma staršev, da bodo:

  • spoštovali pravila šolske prehrane,
  • plačali prispevek za šolsko prehrano s položnico, ki jo dobijo do 11. v mesecu,
  • pravočasno odjavili posamezni obrok v skladu s pravili šolske prehrane,
  • plačali polno ceno obroka, če ga niso pravočasno odjavili,
  • šoli v 30-ih dneh sporočili vsako spremembo podatkov, ki so jih podali v pisni prijavi na šolsko prehrano.

 

Sprememba načina prejemanja položnic

Starši lahko spremenijo način prejemanja položnic, iz pošiljanja po pošti v pošiljanje po elektronski pošti in obratno. Postopek je opisan na strani Plačevanje stroškov in subvencioniranje“.