Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženci na šoli. Na svoj poseben način se prek svetovalnega odnosa vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja in povezovanja. Šolska svetovalna služba nudi pomoč in svetovanje učencem, staršem in učiteljem.

Svetovalne delavke še posebej priporočamo obisk našega spletnega mesta, kjer boste našli različne koristne informacije, pripomočke in nasvete.

Na nas se lahko obrnete tudi prek e-pošte. 

Antonela Vovk antonela.vovk(at)oslag.si DE Adamičeva, subvencije
Janja Pečelin janja.pecelin(at)oslag.si PŠ Žalna, PŠ Kopanj
Meta Kumer meta.kumer(at)oslag.si PŠ Št. Jurij
Diana Iskra diana.iskra(at)oslag.si ME Tovarniška (4., 5. in 6. razred)
Lea Metelko Calder lea.metelko-calder(at)oslag.si ME Tovarniška ( 8. razred)
Manca Hotko manca.hotko(at)oslag.si ME Tovarniška (9. razred, vpis v SŠ)
Veronika Divjak veronika.divjak(at)oslag.si ME Tovarniška (7. razred)

Ob pojavu resnih težav (nasilje v družini, samopoškodovanje, motnje hranjenja idr.) se nemudoma obrnite na pristojne inštitucije in se vključite v ustrezno obravnavo.

Kam po pomoč?

TOM, Telefon za otroke in mladostnike v stiski (tel.: 116 111)

TOM ponuja tudi obsežen seznam drugih organizacij, ki nudijo pomoč.

Društvo SOS (tel.: 080 11 55)

Društvo za nenasilno komunikacijo (tel.: 031 770 120)

Center za socialno delo Grosuplje (tel.: 01/ 781 80 50)

Policijska postaja Grosuplje (tel.: 113 ali 01/ 781 83 80)

Zdravstveni dom Grosuplje (tel.: 112 ali 01/ 781 84 00)

Rdeči križ Grosuplje (tel.: 051 380 351)

 

 

 

 

 

 


 

Delo z nadarjenimi učenci

Nadarjenost se kaže v različnih oblikah. Nadarjeni ali talentirani so otroci, ki pokažejo visoke dosežke ali zmožnosti na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem in umetniškem področju. Za visoko splošno sposobnost, ki omogoča doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati, se v definiciji uporablja izraz “nadarjenost”, za visoke specifične sposobnosti, ki vodijo do uspeha na posebnih področjih pa se uporablja izraz “talentiranost”. Poleg učencev z dejanskimi visokimi dosežki pa med nadarjene spadajo tudi tisti s potencialnimi zmožnostmi za take dosežke, ki pa jih zaradi različnih vzrokov (nezainteresiranost, nizka samopodoba, motnje pozornosti in hiperaktivnost, čustvena in socialna nezrelost ipd.) ne dosegajo.

Nadarjeni in talentirani učenci potrebujejo poleg običajnih učnih programov tudi njim prilagojen pouk in dejavnosti, zato te učence upravičeno uvrščamo v skupino učencev s posebnimi potrebami. Odkrivanje se praviloma izpelje v prvi triadi, po potrebi še v drugi in tretji. V prvi triadi poteka delo v okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka, v drugi in tretji triadi v oblikah notranje diferenciacije in pouka v manjših učnih skupinah. Nadarjene učence se spodbuja tudi k vključevanju v zunanje inštitucije in v primerne interesne dejavnosti.

Odkrivanje nadarjenih poteka v treh stopnjah:

 • evidentiranje (učni uspeh, dosežki, tekmovanja, hobiji, učiteljevo mnenje in mnenje šolske svetovalne službe),
 • identifikacija (učiteljeva ocena, izjemni dosežki, testi sposobnosti, testi ustvarjalnosti),
 • seznanitev in pridobitev mnenja staršev.

Pri tem sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki.

V prvi triadi se izvedeta samo evidentiranje ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev. V drugi triadi, po potrebi tudi v tretji, pa se izvede tudi identifikacija in se ponovno pridobi mnenje staršev o otroku.

Za nadarjene učence se izdela individualiziran program in se jih kontinuirano spremlja. Za strokovno delo z nadarjenimi učenci je na vsaki enoti OŠ LA Grosuplje poleg učiteljev in svetovalne službe zadolžen tudi koordinator za delo z nadarjenimi.


 

Delo z učenci Romi

Dodatna strokovna pomoč za učence Rome je namenjena predvsem premagovanju ovir, ki nastanejo zaradi kulturnih, socialnih in jezikovnih razlik. V prvi triadi bogatimo besedni zaklad, razvijamo slušno razumevanje in spretnosti govornega sporočanja ter predpisalnih zmožnosti. Učenci pridobivajo tudi številčne in količinskih predstave, se učijo orientirati na listu in v prostoru, skrbeti za šolske potrebščine in spoštovati šolska pravila. V drugi in tretji triadi je dodatna strokovna pomoč namenjena razlagi in utrjevanju učne snovi. Učno snov učencu predstavimo na konkretnejši ravni in ob uporabi preprostejšega jezika.


 

Učna pomoč

Učne težave se pojavljajo pri zelo raznoliki skupini učencev z različnimi umskimi, socialnimi, čustvenimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot njihovi vrstniki. Največkrat pa gre za sovplivanje različnih dejavnikov. Zakonodaja (Zakon o osnovni šoli, Ur. l. RS št. 81/2006, 11. člen) učence z učnimi težavami uvršča med učence s posebnimi potrebami. Tem učencem šole prilagajajo oblike in metode dela ter zagotavljajo dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Za otroke s posebnimi potrebami velja t. i. koncept vključevanja. Pri tem ne smemo biti osredotočeni samo na posameznika, ampak tudi na učno okolje – pouk in učilnico kot prostor učenja. Šola pomaga tako učencem z odločbo o usmeritvi kot učencem s splošnimi učnimi težavami, ki odločbe nimajo.

Pri delu z učenci, ki imajo težave pri učenju, razlikujemo pet osnovnih stopenj pomoči:

1. Pomoč učitelja pri pouku (skupinskem, nivojskem), dopolnilni pouk in pomoč v okviru podaljšanega bivanja.

2. Pomoč šolske svetovalne službe in/ali (mobilne) specialnopedagoške službe.

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč, ki jo izvajajo strokovni delavci šole – specialni pedagogi, učitelji in svetovalni delavci. Za učence, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč (nimajo pa Odločbe o usmeritvi), šola glede na strokovno presojo in razpoložljive možnosti izvaja edinstveni oz. izvirni delovni projekt pomoči.

4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove (pedopsihiatrija, center za sluh in govor, svetovalni center za otroke, mladostnike in starše).

5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ko otrok pridobi odločbo o usmerjanju, se mu nudi dodatna strokovna pomoč v skladu z določili odločbe.


 

Dodatna strokovna pomoč

Obravnava otrok in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

V procesu vzgoje in izobraževanja otrok se lahko srečamo z učnimi, vzgojnimi, socializacijskimi, vedenjskimi in drugimi težavami. Včasih otroke po krivici obtožimo, da so leni, nevzgojeni, razvajeni … v resnici pa potrebujejo pomoč, ker sami niso kos zahtevam. Podobno kot pri zdravstvenih težavah poiščemo pomoč zdravnika in specialista (okulista, dermatologa ipd.), tudi pri tovrstnih težavah obstajajo strokovnjaki, ki so usposobljeni, da pomagajo otrokom

 • z učnimi težavami pri branju, pisanju, računanju ali učenju nasploh;
 • s težavami v prilagajanju na novo okolje;
 • tistim, ki se težko zberejo, so nemirni, slabše pomnijo in hitro pozabljajo;
 • so nesrečni, žalostni in osamljeni;
 • jih je česa strah;
 • so doživeli hudo travmo, so bili telesno, spolno ali duševno zlorabljeni.

Gre za t.i. obravnavo, kjer pokličete na izbrano institucijo, poveste, kje se vam je zataknilo in se naročite za prvi pregled. Običajno otroka pregleda specialni pedagog, psiholog, po potrebi logoped ali drug strokovnjak. Ponekod bodo potrebovali napotnico oz. delovni nalog splošnega zdravnika, drugje bo šlo brez. O obravnavi ni potrebno obveščati šole oz. učitelja, ki vašega otroka uči, ker je to vaša osebna stvar. Vsekakor pa bomo veseli vsake informacije, ki nam bo pomagala pri načrtovanju učnega procesa za vašega otroka.

Če ste se odločili, da boste vašega otroka peljali na obravnavo, vam priporočamo naslednje institucije:

 • Centri za duševno zdravje v okviru posameznega zdravstvenega doma v Ljubljani:
 • CDZ Bežigrad 01/3003-334
 • CDZ Center 01/4723-826
 • CDZ Moste 01/5844-244
 • CDZ Šiška 01/5815-220
 • CDZ Vič 01/2004-596
 • Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Gotska ulica 18: 01/583-75-35 (8h-12h)
 • Zavod za gluhe in naglušne (izvajajo obravnavo za vse težave): 01/58-00-536
 • Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna: 01/365-98-00, 01/365-98-16

Čakalne dobe so dolge, vsaj nekaj mesecev. Če menite, da so se pri vašem otroku pojavile težave, ki jim sami niste kos, ne odlašajte. Pomembno je, da se morebitne težave odkrijejo čim bolj zgodaj, da zaostanek vašega otroka ne bo prevelik.

Če med obravnavo strokovnjaki ugotovijo, da bi bil vaš otrok upravičen do dodatne strokovne pomoči v šoli (npr. nekaj ur tedensko pomoč pedagoga, specialnega, socialnega pedagoga ipd.) in se odločite vložiti Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja, se zglasite v šolski svetovalni službi, kjer vam bomo skupaj z ostalimi učitelji, ki delajo z vašim otrokom (dopolnilni pouk, individualna in skupinska pomoč, podaljšano bivanje) pomagali zbrati potrebno dokumentacijo. Več o tem si lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami).

Dodatne informacije lahko dobite v šolski svetovalni službi ali pri vašem razredniku.

Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ko otrok pridobi Odločbo o usmerjanju, se mu nudi dodatna strokovna pomoč s strani predmetnih ali razrednih učiteljev, psihologinje, defektologinje in po potrebi zunanjih sodelavcev. Ti s posebnimi oblikami pomoči pomagajo otroku pri premagovanju težav in odpravljanju primanjkljajev. Te oblike pomoči se izvajajo pri učenju, sproščanju negativnih čustev, navajanju na učne in delovne navade, pri razvoju ustvarjalnosti, krepitvi koncentracije, pozornosti ali treningu socialnih veščin. Učenci lahko pridobijo praviloma največ 5 ur dodatne strokovne pomoči, ki se izvajajo v posebni skupini ali individualno v oddelku oziroma izven oddelka.


Izobraževanje na domu

Zakon osnovni šoli določa (ZOsn, 89. člen), da se lahko učenci izobražujejo na domu. Starši najkasneje do začetka šolskega leta o izobraževanju otroka na domu pisno obvestijo osnovno šolo, v katero je otrok vpisan.

Obvestilo_staršev o izobraževanju na domu