Izbirni predmeti za šolsko leto 2024/25

 

Spoštovani učenci in starši,
izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje želje, interese in zmožnosti.

Zakon o osnovni šoli določa, da šola učencem ponudi:
a) obvezni program: obvezne izbirne predmete za učence 7., 8. in 9. razreda:

  • učenec izbere 2 uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši,
  • obvezni izbirni predmeti se izvajajo 1 uro na teden, le tuji jeziki 2 uri na teden,
  • učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.
  1. b) razširjeni program: neobvezne izbirne predmeteza učence 1. razreda in od 4. do 9. razreda:
  • učenec lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa se odloči, da pouka neobveznih izbirnih predmetov ne bo obiskoval,
  • neobvezni izbirni predmeti se izvajajo 1 uro na teden, le tuji jeziki 2 uri na teden.

Obisk pouka izbranih izbirnih predmetov je obvezen in se ocenjuje. Učenec napreduje v višji razred, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen pri vseh predmetih, tudi izbirnih.

Potek izbire izbirnih predmetov:

mesec dejavnost
april/maj objava razpisa za šolsko leto 2024/25 na spletni strani šole
  zbiranje prijav prek eAsistenta za starše
maj/junij oblikovanje skupin, seznanitev učencev in njihovih staršev
  na pisno prošnjo staršev še možnost menjave izbirnega predmeta
junij-september dokončno oblikovanje skupin
september morebitne menjave skupin

Navodila in vsebine izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25 

Prijave na izbirne predmete starši oddajte prek eAsistenta za starše med 25. aprilom in 15. majem 2024.

Skupaj s svojim otrokom označite izbirne predmete, ki jih otrok želi obiskovati v prihodnjem šolskem letu.

Če otrok neobveznih izbirnih predmetov ne bo obiskoval, v prijavnici označite “Ne bo obiskoval/-a nobenega predmeta”.

Starši, ki potrebujete pomoč pri prijavi v eAsistent (npr. pozabljeno geslo, težave ob prijavi …), se obrnite na eAsistent prek elektronskega naslova starsi(at)easistent.si ali telefonske številke 01 777 3399.

eAsistent je za starše pripravil navodila za oddajo obveznih izbirnih predmetov in navodila za oddajo neobveznih izbirnih predmetov.

Za vse morebitne nejasnosti se lahko obrnete na razrednika, predvidenega učitelja izbirnega predmeta ali na pomočnico ravnateljice Urško Lulić (urska.lulic@oslag.si) ali pomočnika ravnateljice Miloša Koviča (milos.kovic@oslag.si).

Uspešno izbiro predmetov vam želimo.

Prijazen pozdrav.

Vodstvo šole