Projekti in tekmovanja

Tekmovanja 2020/21

V okviru interesnih dejavnosti in dodatnega pouka se bodo učenci pripravljali na tekmovanja. Organizirali bomo šolska tekmovanja. Organizacija športnih tekmovanj je odvisna od uvrstitev učencev in ekip naše šole.

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno Krovni mentor Mentor na enoti
Kresnička 3. 2. 2021 Gazi Legan, A.

K – /

Ž – Pečelin, J.

J – Gazi Legan, A.

A – /

T – Gabrijel Cotič, B.

Logika 24. 9. 2020 17. 10. 2020 Remše, T.

K – /

Ž – /

J – Zidar, N., Pevec, S.

A – /

T – Remše, T., Pevec, S.

Logična pošast 7. 5. 2021 21. 5. 2021 Zidar, N.

K – /

Ž – Žagar, T.

J – Zidar, N.

A – Kastelic, S.

T – Rebič Černe, A., Žerdin, I.

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 16. 10. 2020 21. 11. 2020 Thaler, E.
Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. razreda 12. 11. 2020 20. 1. 2021 16. 3. 2021

Lenarčič, N.

 

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 13. 1. 2021 20. 3. 2021

Pogačar, H.

Gabrijel Cotič, B.

Bober 16. – 20. 11. 2020 16. 1. 2021 Furlan, M.

K – /

Ž – /

J – Gazi Legan, A.

A – /

T – Furlan, M.

Matemček 6. 11. 2020 20. 11. 2020

K – Perko, A.

Ž – Erjavec Mihovec, M.

J – Mrzelj, M.

A – Knez, T.

T – Kump, G.

Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine 8. 12. 2020 2. 2. 2021 20. 3. 2021 Vehar, B.
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 17. 11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021 Pečnik, J.

K – Perko, A.

Ž – Rakar, I.

J – Gazi Legan, A.

A – /

T – Bagon, Š., Daugul, I., Hočevar, K.,Zupamčič, M., Erjavec, S., Kump, G.

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki 8. 4. 2021 Šeme Mušič, P.

K – Čepe, L.

Ž – Mišič, M.

J – Šeme Mušič, P.

A – Martinc, P.

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja 18. 1. 2021 27. 3. 2021 Gabrijel Cotič, B.
Tekmovanje iz znanja geografije 24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021 Krivec, V., Škoda Škerjanc, M.
Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja 3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021 Trontelj, P.
Vesela šola 10. 3. 2021 14. 4. 2021

K – /

Ž – Erjavec, S.

J – Gazi Legan, A.

A – /

T – Krivec, V., Pevec, S.

Cici vesela šola

K – /

Ž – /

J – Šeme Mušič, P.

A – /

T – /

Računanje je igra

K – Čepe, L.

Ž – /

J – /

A – /

T – /

Tekmovanje v znanju matematike za Vegovo priznanje 18. 3. 2021 17. 4. 2021 Kastelic, M.

K – Perko, A.

Ž – Zrimšek, Š.

J – Traven, M.

A – Pirnat, D.

T – Kastelic, M.

Šahovsko tekmovanje   december 2020 Vehar, B.

K – /

Ž – /

J – /

A – Sokolovič, M.

T – Vehar, B.

Zlata kuhalnica september 2020 Goričar, M.
Glasbena olimpijada januar 2021 marec 2021 Kocjančič, N.
Bookworms (bralno tekmovanje) Jerončič, N.

K – /

Ž – Zalašček, N.

J – Jerončič, N.

A – /

T – Lavrenčič, N.

 

 

 

2018/19

Ekošola kot način življenja

Letošnji ključni cilji projekta so obveščanje, ozaveščanje in vključevanje učencev v program Ekošola, razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov pri učencih ter skrb za druga živa bitja, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti, vzgajanje tr izobraževanje za okoljsko odgovornost, sodelovanje pri različnih humanitarnih akcijah.

Dejavnosti:

 • zbiralne akcije papirja, zamaškov, baterij, kartuš in tonerjev,
 • ločevanje odpadkov,
 • čistilne akcije pred šolo in v njej,
 • šolska prireditev Ekotržnica,
 • merjenje in nadzorovanje nalog, zastavljenih v ekoakcijskem načrtu,
 • urejanje okolice šole,
 • sodelovanje v ekokvizu,
 • opazovanje in raziskovanje narave,
 • likovno ustvarjanje na razpisane teme.

 

Ekokoordinatorji:

 • krovni: Petra Bižal Rogale,
 • DE Adamičeva: Petra Klinc,
 • PŠ Žalna: Mateja Erjavec Mihovec,
 • PŠ Št. Jurij: Helena Zaletelj,
 • PŠ Kopanj: Olga Gruden,
 • ME Tovarniška: Barbka Gabrijel Cotič, Metka Goričar.

 

Mednarodni projekt FIT Slovenija

V šolskem letu 2017/18 se je naša šola vključila v projekt FIT PEDAGOGIKE – KAKO MOTIVIRATI ZA UČENJE, z namenom, da bi v učencih zbudili vse bolj uspavano naravno potrebo po gibanju. Spodbuditi jih želimo k aktivnejšemu sodelovanju pri učnih urah, da bi s tem dvignili raven motivacije in odgovornosti za lastno znanje ter seveda boljše učne dosežke. V vzgojni in pedagoški proces načrtno uvajamo didaktične metode FIT-pedagogike ter izvajamo različne FIT-dejavnosti v celem šolskem letu. Projekt vodi univ. dipl. fiziologinja Barbara Konda.

Koordinatorji: Tanja Galli, Simona Peršin, Saša Kastelic, Urška Zajc.

Prometna kača

V šolskem letu 2018/19 bomo nadaljevali s sodelovanjem v projektu Prometna kača (angl. Traffic snake game). Projekt je zanimiva in zabavna dejavnost, ki spodbuja otroke in njihove starše, da za pot v šolo ter iz nje uporabijo okolju prijazno, varno in zdravo obliko potovanja (hoja, kolesarjenje, javni prevoz, vožnja več otrok z enim avtomobilom, kombinirano potovanje – del poti z avtom, del peš …). S tem želimo zmanjšati promet z avtomobili in parkirno zmedo v okolici šole ter prispevati k manjšemu onesnaževanju okolja.

Vodenje projekta: Simona Peršin.

Od pomladi do pomladi

Spomladanski nastop pevskih zborov združuje učence vseh enot, ki radi prepevajo. Revijo povezujejo 3 dogodki: prihod pomladi, materinski dan in obletnica rojstva Louisa Adamiča.

Koordinatorica projekta: Andreja Bolkovič.

Rastem s knjigo

Rastem s knjigo je državni projekt, ki poteka pod okriljem Javne agencije za knjigo RS. Cilji projekta so: spodbujanje bralne kulture, spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature, promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja. Sedmošolce, ki so vključeni v projekt, se motivira za branje in spodbuja k obiskovanju splošnih knjižnic ter knjižnic sploh. V šolski knjižnici se učenci seznanijo z vzajemno bazo COBISS/OPAC, v splošni knjižnici to znanje nadgradijo in se še natančneje seznanijo z ureditvijo ter postavitvijo njihovega gradiva. Obisk Mestne knjižnice Grosuplje je predviden v novembru 2018, takrat bodo učenci v dar prejeli knjigo pisateljice Nataše Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh.

Vodja: Sabina Vidmar.

Projekt izmenjave s partnersko šolo Dalton den Haag na Nizozemskem

Z izvajanjem projekta izmenjave s partnerskimi šolami v tujini želimo učencem ponuditi možnost izboljšanja znanja angleščine in se preizkusiti v vlogi popotnika ter gostitelja. V šolskem letu 2018/19 bomo že 15. izvedli projekt mednarodne izmenjave učencev z nizozemsko šolo Dalton den Haag. Učenci 9. razredov si bodo z nizozemskimi vrstniki dopisovali, jih gostili v Sloveniji in tudi sami odpotovali v Haag, kjer bodo obiskovali partnersko šolo ter bivali pri družini gostiteljici. Izkušnje preteklih let so pokazale, da gre za izjemno učno priložnost z vidika učenja angleškega jezika, pa tudi pridobivanja različnih socialnih veščin in življenjskih izkušenj.

Koordinatorica projekta: Petra Radujko.

Shema šolskega sadja in zelenjave (SSSZ)

Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne mase in debelosti pri otrocih. To namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa. Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je Shema šolskega sadja in zelenjave eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. Slovensko (krajevno) sadje in zelenjavo bomo razdeljevali enkrat na teden. Na objavljenem jedilniku je razvidno, kateri dan v tednu je na razpolago katera vrsta sadja ali zelenjave.

Koordinatorica: Metka Goričar.

 Tradicionalni slovenski zajtrk

Obeležili bomo dan slovenske hrane (16. 11. 2018), s katerim želimo opozoriti na pomen oskrbe s kakovostno hrano iz krajevnega okolja, o pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje. Ena od pomembnih dejavnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Obrok bo sestavljen iz črnega kruha, masla, medu, mleka in jabolka. Poudarili bomo tudi pomen zajtrkovanja in kulture prehranjevanja.

Koordinatorica projekta: Metka Goričar.

 

InnoTeach

Projekt se uradno z avgustom 2018 zaključuje. Sodelujoče: Petra Radujko, Margareta Obrovnik Hlačar, Bernardka Uratnik, Betka Jamnik, Tadeja Podgorelec, Lea Lenart,  Jasmina Šabić, Metka Goričar, Petra Bižal Rogale bomo nadaljevale z ustvarjalnim delom v tako imenovanih kotičkih. Razvijali se bodo naslednji kotički: BRALNIKotiček, VITKOV kotiček, INSPIRATIVNI kotiček & kotiček DOBRIH ŽELJA, USTVARJALNIKotiček, GLASBENI ODDIH, ČASOPISNIKotiček – NOVO, ZANIMIVA VRATA. Generalno je bil projekt zelo dobro sprejet z vseh strani. Na Svetu staršev je bila izražena želja, da bi se projekt s svojimi kotički preselil tudi na podružnične šole. To idejo podpiramo in bomo nudile podporo pri sami izvedbi, če se nam bodo priključile učiteljice, ki bi pri tem aktivno sodelovale na svojih enotah. K sodelovanju bomo aktivno vključile tudi starše in lokalno skupnost.

 

Galgo

Galgo je projekt, ki je namenjen ozaveščanju staršev in učencev o odgovornosti imeti psa. Dotaknili se bomo problematike zavrženih lovskih in tekmovalnih psov. Med njimi so tudi španski hrti (galgo). Sodelovali bomo s Slovenskim društvom za pomoč hrtom. V letošnjem letu bomo posebno pozornost namenili vprašanjem, kdaj se odločiti za psa, komu bomo kupili psa, kdo bo za psa skrbel, in primerni izbiri pasme. Izvedli bomo delavnico s psom, zbirali bomo hrano, pripomočke, pasje igrače, priboljške …

Koordinatorici projekta: Tanja Žagar in Tanja Galli.

Ekobranje za ekoživljenje

V projektu Ekobranje za ekoživljenje bomo na Adamičevi brali knjige z ekovsebino. Pri mlajših učencih bomo brali knjige učitelji, starejši učenci pa bodo sami prebrali knjigo in jo obnovili. Knjigo bodo lahko predstavili tudi s pomočjo plakata. Ob pravljicah se bomo ustvarjalno izražali z risanjem, izdelovanjem iz odpadnega in naravnega materiala ter dramatizacijami. Ločeno bomo zbirali odpadke (papir, biološke odpadke, embalažo, baterije …). Občasno bomo na igrišču pobrali smeti. Sejali in sadili bomo rože ter skrbeli zanje celo leto. Ob pomoči knjige bomo skrbeli za urejenost šole in okolice.

Koordinatorica: Branka Zajec.

iEARN Talking Kites

V okviru projekta iEARN Talking Kites bodo učenci po vsem svetu 21. 3. 2018 spuščali papirnate zmaje. Zmaji, ki jih bodo učenci izdelali sami in jih opremili z mislimi miru, bodo poklon ter spodbuda kulturnemu in socialnemu dialogu, simbol premostitve drugačnosti ter vzdrževanja miru doma in v svetu. Projekt je posvečen Januszu Korczaku, ki je med 2. svetovno vojno na Poljskem ustanovil sirotišnico za židovske otroke in šel z njimi tudi na vlak smrti.

Koordinatorica projekta za PŠ Št. Jurij: Karmen Steklačič.

iEARN: Origami

Projekt, ki zahteva le list papirja in navodilo o tem, kako se list papirja preoblikuje v trodimenzionalni objekt. Osnova projekta je tradicionalna japonska umetnost origami. V slovenskem jeziku namesto besede origami uporabljamo izraz zgibanje ali pregibanje. Učenci bodo izdelovali različne origamije pri pouku, v okviru tehniškega dneva in med podaljšanim bivanjem. Učenci si bodo v okviru projekta urili ročne spretnosti in osredotočenost. Naučili se bomo narediti tudi origami žerjava. To je ptica z dolgim vratom, ki na Vzhodu velja za simbol sreče in zdravja, življenja, večnosti ter svobode. Legenda pripoveduje, da živita žerjav in želva 1000 let, zato želimo vsakomur, ki mu podarimo papirnatega žerjava, 1000 let sreče ter zdravja. Izdelovali bomo žerjave kot prošnjo za mir po svetu.

Koordinatorica projekta: Tanja Galli.

 

iEARN Christmas Holiday Card Exchange

iEARN (angl. International Education and Research Network) je mednarodni izobraževalni program, katerega namen je spodbujati in podpirati medsebojno projektno sodelovanje med učenci ter učitelji s ciljem pozitivno vplivati na okolje. Vsebine projektov se vključujejo medpredmetno na vsa področja učnega načrta, mladi pa se lahko v okviru projektnega sodelovanja in ob uporabi sodobnih tehnologij naučijo več ter bolje. Mednarodni projekt iEARN nosi naslov Christmas Holiday card Exchange – Izmenjava božično-novoletnih voščilnic. V projektu si učenci izmenjujejo praznične kartice oziroma voščilnice. Vsaka šola dobi 7 partnerskih držav po svetu. Sodelujoči razred ali šola pripravi za vsako partnersko šolo oziroma razred voščilnice ob božiču in novem letu. Namen tega projekta je, da bi učenci spoznali različne kulture in tradicije z vsega sveta ter navezovali stike z otroki iz drugih držav.

Vodje projekta: Karmen Steklačič (Št. Jurij), Mateja Erjavec Mihovec (Žalna), Sabina Erjavec (Adamičeva in Kopanj).

Mi pa beremo

V okviru projekta Mi pa beremo skozi celo šolsko leto spodbujamo zanimanje za branje, oblikujemo bralne navade in razvijamo bralno pismenost. Izvajali bomo bralne minute. Čas, namenjen branju, smo poimenovali PSSST, BEREMO. V tem času učenci berejo sami ali pa jim berejo učiteljice. Učenci bodo svojim vrstnikom predstavljali knjige, ki so jih prebrali, skrbeli bodo za knjižne kotičke. Učence bo obiskala tudi knjižničarka.

Vodja projekta: Tanja Galli.

Mediacija

Mediacija, ki se je izkazala za zelo močno orodje v boju proti nasilju med mladostniki, je primerna za reševanje večine sporov, ki se pojavljajo v šoli. Vpletene spodbuja k sprejemanju odgovornosti in pozitivnem sporazumevanju. Opremlja jih s praktičnimi metodami in tehnikami, ki so uporabne pri izvajanju mediacij, pa tudi v vsakdanjem življenju. Ima dolgoročen učinek, saj se s spori spoprijema na celosten način. V šolskem letu 2018/19 bodo vrstniški mediatorji promovirali nenasilno komunikacijo in izvajali formalne in neformalne vrstniške mediacije ter supervizije. Začelo se bo tudi novo izobraževanje za vrstniške mediatorje, in sicer za učence 6.–9. razreda. Oboje čaka mediacijski tabor (predvidoma v maju), novince pa še izpit, ki omogoča pridobitev licence.

Koordinatorica: Nataša Zidar.

Učilnica na prostem

Šentjurski učenci in učitelji bomo s pomočjo staršev v okviru naravoslovnih ter tehniških dni ustvarjali učilnico na prostem. V načrtu imamo ureditev mlake, zeliščnega in cvetličnega vrtička ter naravnih sedišč za pouk in počitek na prostem. Izdelali bomo ptičje gnezdilnice in krmilnice, netopirnice ter hotele za žuželke, uredili pa bomo tudi širšo okolico šole in jo popestrili z glasbili ter obešankami iz naravnih materialov. Z učilnico na prostem bomo obogatili šolsko učno okolje, v katerem se bodo učenci odslej lahko pobliže spoznali z naravo ter se obenem naučili različnih ročnih spretnosti in obdelave materialov; poleg tega projekt predstavlja edinstveno priložnost za sodelovanje s starši, ki bodo lahko na učence ob delu prenesli svoje znanje ter izkušnje.

Koordinatorica projekta: Irena Rakar.

Semena sprememb

Projekt je namenjen razrednikom 3., 4. in 5. razreda. Učenci skupaj z razrednikom z različnimi dejavnostmi razvijajo in ponotranjijo 5 bistvenih vrednot za življenje v družbi ter prispevajo svoj inovativni prispevek:

 • z učenjem za in skozi vse življenje razvijamo znanje in veščine ter krepimo odpornost za soočanje z izzivi,
 • ustvarjalni posamezniki se dobro počutimo v inovativni družbi,
 • medsebojno zaupanje je pomembno. Spoštujmo družbene vrednote, kot so solidarnost, varnost strpnost in sodelovanje,
 • živimo kakovostno, bolj zdravo in dalj časa. Čas namenjajmo stvarem, ki v naše življenje prinašajo zadovoljstvo,
 • največje bogastvo Slovenije smo ljudje, smo dinamična in vključujoča družba. Naša identiteta in kultura spodbujata sodelovanje.

Koordinatorica: Alenka Gazi Legan.

Simbioza giba 2018

Simbioza giba je državni projekt ozaveščanja in spodbujanja k neposredno gibalno-športnim dejavnostim vseh slovenskih generacij ter je vseslovenski prostovoljski projekt na področju gibanja in medgeneracijskega sodelovanja. Z akcijo in projektom Simbioza giba zagovarjamo, da se vse življenje gibamo ter da gibanje pomeni življenje in življenje je gibanje, zato je ključnega pomena, da sporočilo o zdravem načinu življenja širimo ter krepimo zavest o pomenu dnevnega gibanja za zdravje človeka ter kakovostnejše življenjsko obdobje. Z gibalnimi, rekreativnimi delavnicami spodbujamo vseživljenjsko gibanje in vključevanje vseh generacij v aktivno preživljanje prostega časa ter krepimo kakovosten življenjski slog vseh prebivalcev Slovenije. Povezovanje in združevanje vseh generacij, da izmenjajo svoje izkušnje in energijo na najbolj zdrav možen način. Gibanje in zdrav način življenja gradita zdravo in samozavestno družbo. Prenos znanja med generacijami je razlog, zakaj in za koga Simbioza giba deluje. Verjamemo, da vsaka generacija nosi neprecenljiva znanja, ki v sodobnem načinu življenja hitro ostanejo skrita. Verjamemo v prihodnost povezovanja generacij. Akcija bo letos potekala med 15. in 22. 10. 2018. Moto projekta tudi letos utrjujemo s sloganom VSE ŽIVLJENJE SE GIBAMO – GIBANJE JE ŽIVLJENJE IN ŽIVLJENJE JE GIBANJE.

Vodja akcije na šoli: Mateja Skender Žužek v sodelovanju z učitelji podaljšanega bivanja.

 

Prometna varnost

Da bi bila udeležba v prometu naših učencev čim bolj varna, bomo poskrbeli med šolskim letom z vključevanjem tematike o prometu v redni pouk. V začetku šolskega leta sodelujemo z občinskim Svetom za preventivo in se dogovorimo za varovanje otrok na zaznamovanih prehodih za pešce. Kot prostovoljci so vanj vključeni člani ZŠAM.
Z učenci izvedemo ogled varnih šolskih poti in prehodov za pešce. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole na poti v šolo in iz nje ter na dnevih dejavnosti nosijo rumeno rutko.
Petošolci bodo opravljali tečaj kolesarskega izpita in se tako usposobili za vožnjo v prometu. V sodelovanju s PP Grosuplje bo izveden projekt Policist Leon svetuje.
Prometne vsebine so vključene v posameznih učnih načrtih tudi v višjih razredih, kjer učitelji učence ponovno opozarjajo in osveščajo o pravilnem ravnanju v prometu.
Na šolski spletni strani je objavljen Načrt šolskih poti za vse enote šole, ki ga bomo sproti posodabljali.
Izvedli bomo dve preventivni akciji pod okriljem Agencije za varnost prometa:
– Čelada, 19. 9. 2018, za razredno stopnjo na PŠ Št. Jurij in
– Stopko, 27. 9. 2018, za predmetno stopnjo na ME Tovarniška.
Oba dogodka se bosta odvijala v dopoldanskem času med 9. in 13. uro.

Vodja aktivnosti: Alenka Gazi Legan.

 

Tim za kakovost

Šola sodeluje v projektu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju (OPK), ki deluje pod okriljem Šole za ravnatelje. V okviru projekta ima OŠ LA Grosuplje vlogo pilotne šole in deluje v paru z razvojno šolo, z Zavodom svetega Stanislava. Za vodenje procesov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na šoli deluje tim za kakovost v sestavi: Špela Zrimšek (vodja); članice: Tanja Pogorelčnik Burger, Lidija Čepe, Stanislava Erjavec, Anita Gačnik, Brigita Gregorčič Lenarčič, Darja Krivec, Nataša Zidar in Janja Zupančič. Projekt se delno sofinancira v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

 

 

Tekmovanja 2018/19

V okviru interesnih dejavnosti in dodatnega pouka se bodo učenci pripravljali na tekmovanja. Organizirali bomo šolska tekmovanja, področno tekmovanje iz fizike (organizatorica M. Obrovnik Hlačar) in državno tekmovanje iz kemije (organizatorica M. Obrovnik Hlačar). Organizacija športnih tekmovanj je odvisna od uvrstitev učencev in ekip naše šole.

 

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno Krovni mentor Mentor na enoti
Kresnička 6. 2. 2019 Gazi Legan, A.

K – Kurbus, S.

Ž – Pečelin, J.

J – Gazi Legan, A.

A – Erjavec, S.

T – Gabrijel Cotič, B.

Logika 27. 9. 2018 20. 10. 2018 Uratnik, B.

K – /

Ž – Pogorelčnik Burger

J – Zidar, N.

A – Pevec, S. (za potrd.)

T – Uratnik, B.

Logična pošast 10. 5. 2019 25. 5. 2019 Zidar, N.

K – /

Ž – Mišič, M.

J – Zidar, N.

A – Kastelic, S.

T – Ana Rebič Černe

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 12. 10. 2018 17. 11. 2018 Thaler, E.
Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9.raz. 14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019

Krajcer, B.

 

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 17. 10. 2018 30. 11. 2018

Pogačar, H.

Gabrijel Cotič, B.

Bober 12.–16. 11. 2018 12. 1. 2019 Furlan, M.

K – Gruden, O.

Ž – Trontelj, M.

J – Gazi Legan, A.

A – Ziherl, Z.

T – Furlan, M.

Matemček 9. 11. 2018 24. 11. 2018

K – /

Ž – Erjavec Mihovec, M.

J – Steklačič, K.

A – Erjavec, S.

Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019 Krivec, V.
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019 Jamnik, B.

K – Perko, A.

Ž – Mrzelj, M.

J – Kastelec, N.

A – Jerovšek, U.

T – Jamnik, B., Daugul. I., Hočevar, K., Struna, V.

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki 5. 4. 2019 Erjavec, S.

K – Čepe, L.

Ž – Erjavec, S.

J – Šeme Mušič, P.

A – Gačnik, A.

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja 21. 1. 2019 30. 3. 2019 Obrovnik Hlačar, M.
Tekmovanje iz znanja geografije 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019 Škoda Škerjanc, M.
Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja 6. 2. 2019 15. 3. 2019 16. 4. 2019 Obrovnik Hlačar, M.
Vesela šola 13. 3. 2019 10. 4. 2019 Krivec, V.

K – /

Ž – /

J – Gazi Legan, A.

A – Pevec, S.

T – Krivec, V.

Cici vesela šola 19. 4. 2019

K – /

Ž – /

J – Šeme Mušič, P.

A – /

Tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja 21. 3. 2019 13. 4. 2019 Furlan, M.

K – Perko, A.

Ž – Bukovec, G.

J – Steklačič, K.

A – Pevec, S.

T – Furlan, M.

Eko kviz februar 2019 Bižal Rogale, P.
Šahovsko tekmovanje

november 2018

marec 2019

december 2018

Vehar, B.

 

K – Čepe, L.

Ž – /

J – Rakar, I.

A – Kanižar, M.

T – Vehar, B.

Zlata kuhalnica maj 2019 Goričar, M.
Glasbena olimpijada marec 2019 Steklasa, M.

 

 

2017/18

Ekošola kot način življenja

Letošnji ključni cilji projekta so obveščanje, ozaveščanje in vključevanje učencev v program Ekošola; razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov pri učencih in skrb za druga živa bitja; spodbujanje kreativnosti in inovativnosti; vzgajanje in izobraževanje za okoljsko odgovornost; sodelovanje pri različnih humanitarnih akcijah.

Dejavnosti:

 • zbiralne akcija papirja, zamaškov, baterij, kartuš in tonerjev,
 • ločevanje odpadkov,
 • čistilne akcije pred šolo in v šoli,
 • šolska prireditev Ekotržnica,
 • merjenje in nadzorovanje nalog zastavljenih v ekoakcijskem načrtu,
 • urejanje okolice šole,
 • sodelovanje v ekokvizu,
 • opazovanje in raziskovanje narave,
 • likovno ustvarjanje na razpisane teme,
 • šolska vrtilnica.

 

Eko koordinatorji:

 • Krovni: Petra Bižal Rogale
 • DE Adamičeva: Maja Mišič, Sabina Benedik
 • PŠ Žalna: Urška Zajc
 • PŠ Št. Jurij: Karmen Steklačič
 • PŠ Kopanj: Daša Vukanac
 • ME Tovarniška: Barbka Gabrijel Cotič, Metka Goričar

 

Kulturna šola

Leta 2016 je postala Osnovna šola Louisa Adamiča najbolj kulturna slovenska šola. Ta laskavi naziv smo pridobili z večletnim kakovostnim kulturnim dogajanjem na naši šoli na različnih področjih, kot so glasba, lutkovna umetnost, gledališče, film in video, ples, likovna dejavnost, literatura, kulturna dediščina idr. V petek, 22. septembra 2017, bo v Grosupljem potekala zaključna prireditev projekta Kulturna šola. Skupaj z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti bomo na sklepni prireditvi gostili 70 slovenskih osnovnih šol, ki so izpolnile vse pogoje za podelitev oziroma obnovitev naziva “kulturna šola”. Celodnevnega dogajanja se bo poleg ravnateljev in županov nominiranih osnovnih šol udeležilo približno 150 učencev in 70 kulturnih mentorjev. Naš cilj je ohraniti naziv kulturna šola, zato bomo umetniško kreativnost še naprej spodbujali z udejstvovanjem in aktivnim sodelovanjem učencev pri različnih interesnih dejavnostih, v šolskih kulturnih skupinah in zasedbah, na prireditvah, tekmovanjih in izobraževanjih ter pri širših projektih, ki spodbujajo sodelovanje z lokalnimi kulturnimi ustanovami.

Koordinatorica projekta: Špela Bagon

Spodbujanje bralne pismenosti

Projekt se je uradno zaključil. Na ravni šole bomo nadaljevali z razvijanjem strategij in izmenjavo izkušenj ter prenos znanj znotraj šole.

Kako motivirati za učenje

Na Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje se zavedamo pomena vsestransko zdravega razvoja posameznika, ki ne le podpira razvoj potencialov otroka in mladostnika, temveč postavlja trden temelj uspešnosti tudi v odrasli dobi. Vendar sodoben način življenja pogosto vključuje manj gibanja kot ga človek potrebuje, kar močno zaznamuje tudi naše učence. Posledice se odražajo pri učenju in učnih dosežkih. Strokovni delavci zato iščemo rešitve, kako okrepiti gibanje v času, ki ga učenci preživijo v šoli.

V šolskem letu 2017/18 se je šola vključila v program Kako motivirati za učenje, ki poteka v okviru mednarodnega projekta FIT Slovenija in se osredotoča na spodbujanje telesne dejavnosti z namenom krepitve zdravja otrok in mladostnikov v vseh okoljih. FIT pedagogika temelji na gibanju, poučevanju preko gibanja in podpira razvoj kognitivnih, socialnih in gibalnih spretnosti.

Program izvaja zunanja sodelavka Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja, ustanoviteljica in direktorica Mednarodnega projekta FIT Slovenija.

Skozi gibanje in igro učenci snov dojemajo hitreje in jo bolj ponotranjijo. Med gibanjem so motivirani in imajo višjo stopnjo koncentracije. S FIT aktivno metodo učenja v gibanju se pri učencih spodbudijo mišične kontrakcije. Učenci se sprostijo, nadihajo, spodbudi se srčno – žilni sistem in požene kri po žilah. Telo se pripravi na intenzivnejše obremenitve, rezultati pa so večja osredotočenost, boljše pomnjenje ter manjša možnost za nastanek raznih bolezni in negativnih čustvenih situacij.

V letošnjem šolskem letu se strokovni delavci izobražujemo v FIT pedagogiki, tehnikah in vsebinah, ki temeljijo na gibanju in poučevanju prek gibanja. V začetni fazi, ki traja 18 mesecev, bomo na šoli izvedli devet strokovnih srečanj in petnajst praktičnih delavnic.

V šolskem letu 2017/18 načrtujemo naslednje fit dejavnosti:

 • Aktivne odmore
 • Ureditev fit hodnikov
 • Skrb za hidracijo
 • Aktivno sedenje
 • Fit pohod
 • Izobraževanja za učitelje
 • Predavanje za starše
 • Fit pedagoško popoldne

Obveščanje učencev in staršev o dejavnostih bo potekalo prek oglasnih desk. Projektne vsebine bodo svoje mesto dobile tudi na šolski spletni strani, kjer bodo objavljeni vtisi, dejavnosti in fotografije.

 

Projekt Učim se zase, ne zate

Inovacijski projekt z naslovom »Učim se zase, ne zate« se je uradno zaključil, vendar bomo na šoli zaradi izredno pozitivnih izkušenj z izvajanjem dejavnosti nadaljevali. Tudi letos se bomo spraševali in ugotavljali, s kakšnimi metodami oz. strategijami lahko spodbudimo učence in starše k odgovornemu sodelovanju v VI procesu in prevzemanju odgovornosti za lastno učenje. Dnevniku učenja, sprotnemu spremljanju napredka in programu učenja učenja bomo dodajali nove strategije in preverjali učinkovitost le teh.

Koordinatorica projekta: Nataša Zidar

Od pomladi do pomladi

Spomladanski nastop pevskih zborov združuje učence vseh enot, ki radi prepevajo. Revijo povezujejo trije dogodki: prihod pomladi, materinski dan in obletnica rojstva Louisa Adamiča.

Koordinatorica projekta: Andreja Bolkovič

Rastem s knjigo

Rastem s knjigo je nacionalni projekt, ki poteka pod okriljem Javne agencije za knjigo RS. Cilji projekta so: spodbujanje bralne kulture; spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature; promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja. Sedmošolce, ki so vključeni v projekt, se motivira za branje in spodbuja k obiskovanju splošnih knjižnic in knjižnic na sploh. V šolski knjižnici se učenci seznanijo z vzajemno bazo COBISS/OPAC, v splošni knjižnici to znanje nadgradijo in se še natančne seznanijo z ureditvijo in postavitvijo gradiva. Obisk Mestne knjižnice Grosuplje je predviden v mesecu februarju 2018, takrat bodo učenci in v dar prejeli tudi knjigo pisatelja Mihe Mazzinija Zvezde vabijo.

Vodja: Sabina Vidmar

Projekt izmenjave s partnersko šolo na Nizozemskem

Z izvajanjem projekta izmenjave s partnerskimi šolami v tujini želimo našim učencem ponuditi možnost izboljšanja svojega znanja angleščine in se preizkusiti v vlogi popotnika in gostitelja.

V šolskem letu 2017/2018 bomo že štirinajstič izvedli projekt mednarodne izmenjave učencev z nizozemsko šolo Dalton Den Haag. Učenci devetih razredov si bodo z nizozemskimi vrstniki dopisovali, jih gostili v Sloveniji in tudi sami obiskali Haag, kjer bodo obiskovali partnersko šolo in bivali pri družini gostiteljici.

Izkušnje preteklih let so pokazale, da gre za izjemno učno priložnost, tako z vidika učenja angleškega jezika kot pridobivanja različnih socialnih veščin in življenjskih izkušenj.

Koordinatorica projekta: Petra Radujko

Shema šolskega sadja in zelenjave (SSSZ)

Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa. Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je Shema šolskega sadja in zelenjave eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. Sveže sadje in zelenjavo bomo razdeljevali enkrat na teden. Na objavljenem jedilniku je razvidno, kateri dan v tednu je na voljo katera vrsta sadja ali zelenjave.

Koordinatorica: Metka Goričar

 Tradicionalni slovenski zajtrk

17. novembra 2017 bomo obeležili dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti na pomen oskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja, o pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje. Ena od pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Obrok bo sestavljen iz črnega kruha, mleka, jabolka, medu in masla. Poudarili bomo tudi pomen zajtrkovanja in kulture prehranjevanja.

Koordinatorica projekta: Metka Goričar

Galgo

Galgo je projekt, ki je namenjen ozaveščanju staršev in učencev o odgovornosti imeti psa. Dotaknili se bomo problematike zavrženih lovskih in tekmovalnih psov. Med njimi so tudi španski hrti (galgo). Sodelovali bomo s slovenskim društvom za pomoč hrtom. V letošnjem letu pa bomo posebno pozornost namenili vprašanjem, kdaj se odločiti za psa, komu bomo kupili psa, kdo bo za psa skrbel in primerna izbira pasme. Izvedli bomo predavanje z naslovom Otrok in pes, delavnico s psom in predstavitev otroških knjigic. Zbirali bomo hrano, pripomočke, pasje igrače, priboljške…

Koordinatorici projekta: Tanja Galli in Simona Peršin

Ekobranje za eko življenje

V projektu Ekobranje za ekoživljenje bomo na Adamičevi brali knjige z eko vsebino. Pri mlajših učencih bomo brali knjige učitelji, starejši učenci pa bodo sami prebrali knjigo in jo obnovili. Knjigo bodo lahko predstavili tudi s pomočjo plakata. Ob pravljicah se bomo ustvarjalno izražali z risanjem, izdelovanjem iz odpadnega in naravnega materiala ter dramatizacijami. Ločeno bomo zbirali odpadke (papir, biološki odpadki, embalaža, baterije …). Občasno bomo na igrišču pobrali smeti. Sejali in sadili bomo rože ter skrbeli zanje celo leto. Ob pomoči knjige bomo skrbeli za urejenost šole in okolice. Dejavnost bo izvajalo deset skupin podaljšanega bivanja.

Koordinatorica: Mateja Skender Žužek

iEARN Talking Kites

V okviru projekta iEARN Talking Kites bodo učenci po vsem svetu 21. marca 2018 spuščali papirnate zmaje. Zmaji, ki jih bodo učenci izdelali sami in jih opremili z mislimi miru, bodo poklon in spodbuda kulturnemu in socialnemu dialogu, simbol premostitve drugačnosti in vzdrževanja miru doma in v svetu. Projekt je posvečen Januszu Korczaku, ki je med 2. svetovno vojno na Poljskem ustanovil sirotišnico za židovske otroke in šel z njimi tudi na vlak smrti.

Koordinatorica projekta: Jana Kos

iEARN: Origami

Projekt, ki zahteva le list papirja in navodilo o tem, kako se list papirja preoblikuje v trodimenzionalni objekt. Osnova projekta je tradicionalna japonska umetnost origami. V slovenskem jeziku namesto besede origami uporabljamo izraz zgibanje ali pregibanje. Učenci bodo izdelovali različne origamije pri pouku, v okviru tehniškega dneva in v času podaljšanega bivanja. Učenci si bodo v okviru projekta urili ročne spretnosti in koncentracijo. Naučili se bomo narediti tudi origami žerjava. To je ptica z dolgim vratom, ki na Vzhodu velja za simbol sreče in zdravja, življenja, večnosti in svobode. Legenda pripoveduje, da živita žerjav in želva tisoč let, zato želimo vsakomur, ki mu podarimo papirnatega žerjava, tisoč let sreče in zdravja. Izdelovali bomo žerjave kot prošnjo za mir po svetu.

Koordinatorica projekta: Jana Kos

iEARN Christmas Holiday Card Exchange

iEARN (International Education and Research Network) je mednarodni izobraževalni program, katerega namen je vzpodbujati in podpirati medsebojno projektno sodelovanje med učenci in učitelji s ciljem pozitivno vplivati na okolje. Vsebine projektov se vključujejo medpredmetno v vsa področja učnega načrta, mladi pa se lahko v okviru projektnega sodelovanja in ob uporabi sodobnih tehnologij naučijo več in bolje. Mednarodni projekt IEARN nosi naslov Christmas Holiday card Exchange – Izmenjava božično/novoletnih voščilnic. V projektu si učenci izmenjujejo praznične kartice oz. voščilnice. Vsaka šola dobi 7 partnerskih držav po svetu. Sodelujoči razred ali šola pripravi za vsako partnersko šolo oz. razred voščilnice ob božiču in novem letu. Namen tega projekta je, da bi učenci spoznali različne kulture in tradicije z vsega sveta ter navezovali stike z otroki iz drugih držav.

Vodje projekta: Mateja Erjavec Mihovec (Žalna), Alenka Gazi Legan (Št. Jurij), Tanja Galli (Adamičeva in Kopanj)

 

InnoTeach

Projekt BODIMO INOVATIVNI! Razvoj ustvarjalnosti, inovativnost in podjetnosti za učitelje v osnovnih šolah (kratko ime InnoTeach) poteka od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. V projektu intenzivno sodelujejo štiri strokovne delavke šole, ki so se udeležile mednarodnih usposabljan in bodo izkušnje ter znanja prenesle sodelavcem. Osnovni namen projekta je spodbuditi drugačen način razmišljanja; pokazati, da je inovacija ključna za uspeh na kateremkoli področju, pri vseh predmetih, v vsakodnevnih šolskih situacijah ali pri soočanju z resničnimi življenjskimi izzivi. V prvem koraku se učitelji usposobijo in opremijo z ustreznimi orodji za ustvarjalno delo. Učitelje se spodbuja k uporabi znanj v praksi. Naloga posamezne skupine je določiti konkreten izziv (problem iz šolskega okolja, izobraževalnega procesa, lokalnega okolja ipd.) in izvesti vse potrebne korake, ki so bistveni za oblikovanje, razvoj in izvedbo inovativnih rešitev, da bo ideja zaživela v realni situaciji.

Koordinatorica projekta na šoli: Margareta Obrovnik Hlačar

 

Mi pa beremo

V okviru projekta Mi pa beremo skozi celo šolsko leto spodbujamo zanimanje za branje, oblikujemo bralne navade in razvijamo bralno pismenost. Izvajali bomo bralne minute. Čas namenjen branju smo poimenovali: PSSST, BEREMO. V tem času učenci berejo sami ali pa jim berejo učiteljice. Učenci bodo svojim vrstnikom predstavljali knjige, ki so jih prebrali, skrbeli bodo za knjižne kotičke. Učence bo obiskala tudi knjižničarka.

Vodji projekta Tanja Galli (DE Adamičeva) in Irena Rakar (PŠ Št. Jurij)

 

Dobrodelne krpanke

Učenci bodo spoznavali osnove ročnega in strojnega šivanja. Učili se bodo pravilnega rokovanja s šiviljskimi pripomočki. Šivali bodo ročno in na šivalni stroj. Naučili se bodo samostojno skrojiti in zašiti krpanko. Svoje znanje bodo predstavili na eko tržnici. Nekaj krpank bomo podarili v dobrodelne namene izbranim posameznikom in institucijam.

Koordinatorici: Irena Daugul in Jasmina Šabić

Pamet je boljša kot žamet

Večkrat se zgodi, da učenci nimajo ne volje ne energije za delo, ki smo ga načrtovali, zato jim bomo ponudili nekaj drugačnega: možnost eksperimentiranja. Izvajali bomo eksperimente, pri katerih si bomo pomagali s setom Mehano Genius. Nova spoznanja bodo učenci pridobivali z lastnim raziskovanjem, razvijali bodo sposobnost opazovanja, logičnega razmišljanja, ročne spretnosti ipd. Raziskovali bomo, kako je naravoslovna znanost prisotna v vsakdanjem življenju. Skozi delo bodo učence delno vodili učitelji, ostalo bo prepuščeno učenčevi domišljiji.

Koordinatorica: Marjeta Kanižar

Mediacija

Mediacija, ki se je izkazala za zelo močno orodje v boju proti nasilju med mladostniki, je primerna za reševanje večine sporov, ki se pojavljajo v šoli. Vpletene spodbuja k sprejemanju odgovornosti in pozitivni komunikaciji. Opremlja jih s praktičnimi metodami in tehnikami, ki so uporabne tako pri izvajanju mediacij kot v vsakdanjem življenju. Ima dolgoročen učinek, saj se s konflikti spoprijema na celosten način. V šolskem letu 2017/18 bodo vrstniški mediatorji promovirali nenasilno komunikacijo in izvajali formalne in neformalne vrstniške mediacije in supervizije. Začelo se bo tudi novo izobraževanje za vrstniške mediatorje, za učence 6.–9. razredov. Oboje čaka mediacijski tabor (predvidoma v maju) in novince še izpit, ki omogoča pridobitev licence.

Koordinatorica: Nataša Zidar

Škatla socialnih iger

Oblikovali bomo zbirko socialnih iger namenjenih spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov in spoštljivi komunikaciji. Vsebovale bodo aktivnosti s področja identitete, čustev, komunikacije in medsebojnih odnosov ter odločanja. Zbirka bo vsebovala kartončke s cilji posameznih socialnih iger, časovni okvir izvedbe, navodila za izvedbo ter pripomočke. Škatla bo po principu Naravoslovnega kovčka dostopna učiteljem različnih enot.

Koordinatorice: Sandra Špoljar, Neja Šeme, Katarina Jazbinšek

 

Spretne rokice

Pri projektu bodo učenci pridobivali ročne spretnosti in ustvarjalnost na likovnem področju. To bo potekalo preko risanja, striženja, lepljenja in oblikovanja iz različnih materialov. Izvedena bo v okviru OPB.

Koordinatorica: Branka Zajec

 

Semena sprememb

Projekt je namenjen razrednikom in učencem 5. r, saj se teme prepletajo z učnim načrtom za 5. r. V celotnem šolskem letu bodo učenci skupaj z razrednikom z različnimi dejavnostmi razvijali in ponotranjili pet bistvenih vrednot za življenje v družbi ter prispevali svoj inovativni prispevek.

 • Z učenjem za in skozi vse življenje razvijamo znanje in veščine ter krepimo odpornost za soočanje z izzivi.
 • Ustvarjalni posamezniki se dobro počutimo v inovativni družbi.
 • Medsebojno zaupanje je pomembno. Spoštujmo družbene vrednote, kot so solidarnost, varnost strpnost in sodelovanje.
 • Živimo kakovostno, bolj zdravo in dalj časa. Čas namenjajmo stvarem, ki v naše življenje prinašajo zadovoljstvo.
 • Največje bogastvo Slovenije smo ljudje, smo dinamična in vključujoča družba. Naša identiteta in kultura spodbujata sodelovanje.

Koordinatorica: Alenka Gazi Legan


Tekmovanja 2017/18

V okviru interesnih dejavnosti in dodatnega pouka se bodo učenci pripravljali na tekmovanja. Organizirali bomo šolska tekmovanja, področno tekmovanje iz fizike (organizatorica M. Obrovnik Hlačar) in državno tekmovanje iz kemije (organizatorica M. Obrovnik Hlačar). Organizacija športnih tekmovanj je odvisna od uvrstitev učencev in ekip naše šole.

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno Krovni mentor Mentor na enoti
Kresnička 6. 2. 2018 Gazi Legan, A.

K – Vukanac, D.

Ž – Zajec, U.

J – Gazi Legan, A.

A – Erjavec, S.

T – Gabrijel Cotič, B.

Logika 28. 9. 2017 21. 10. 2017 Uratnik, B.

K – Gruden, O.

Ž – Pogorelčnik Burger, T.

J – Zidar, N.

A – Pevec, S.

T – Uratnik, B.

Logična pošast 4. 5. 2018 19. 5. 2018

K – /

Ž – Iglič, N.

J – Zidar, N.

A – Kastelic, S.

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 13. 10. 2017 18. 11. 2017 Thaler, E.
Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9.raz. 15. 11. 2017 18. 1. 2018 20. 3. 2018

Krajcer, B.

 

Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 25. 10. 2017 1. 12. 2017

Pogačar, H.

Gabrijel Cotič, B.

Bober 13.–17. 11. 2017 13. 1. 2018 Furlan, M.

K – Gruden, O.

Ž – Zajc, U.

J – Gazi Legan, A.

A – Ziherl, Z.

T – Furlan, M.

Matemček 10. 11. 2017 25. 11. 2017

K – /

Ž – Erjavec Mihovec, M.

J – Zidar, N.

A – Perko, A.

Prvaki znanja 16. 11. 2017 15. 2. 2018 Šabič, J.
Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine 5. 12. 2017 1. 2. 2018 17. 3. 2018 Krivec, V.
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 12. 12. 2017 24. 1. 2018 10. 3. 2018 Erjavec, S.

K – Gruden, O.

Ž – Mencin, S.

J – Rakar, I.

A – Erjavec, S.

T – Jamnik, B.

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki 6. 4. 2018

K – Trontelj, N.

Ž – Erjavec, S.

J – Šeme Mušič, P.

A – Gačnik, A.

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja 15. 1. 2018 24. 3. 2018 Obrovnik Hlačar, M.
Tekmovanje iz znanja geografije 16. 1. 2018 7. 3. 2018 13. 4. 2018 Krivec, V.
Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja 6. 2. 2018 16. 3. 2018 14. 4. 2018 Obrovnik Hlačar, M.
Vesela šola 14. 3. 2018 11. 4. 2018

K – /

Ž – Mencin, S.

J – Gazi, A.

A – Pevec, S.

T – Krivec, V.

Cici vesela šola 13. 4. 2018 Šeme Mušič, P.

K – /

Ž – /

J – Šeme Mušič, P.

A – /

Tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja 15. 3. 2018 21. 4. 2018 Furlan, M.

K – Trontelj, N.

Ž – Bukovec, G.

J – Steklačič, K.

A – Erjavec, S.

T – Furlan, M.

Eko kviz marec 2018 Bižal Rogale, P.
Šahovsko tekmovanje

november 2017

marec 2018

december 2017

Vehar, B.

Malnar, A.

K – Čepe, L.

Ž – Malnar, A.

J – Rakar, I.

A – Kanižar, M.

T – Vehar, B.

Zlata kuhalnica maj 2018 Goričar, M.
Glasbena olimpijada marec 2018 Steklasa, M.

 

 

 

 


2016/2017

Ekošola kot način življenja

Letošnji ključni cilji projekta so obveščanje, ozaveščanje in vključevanje učencev v program Ekošola; razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov pri učencih in skrb za druga živa bitja; spodbujanje kreativnosti in inovativnosti; vzgajanje in izobraževanje za okoljsko odgovornost;  sodelovanje pri različnih humanitarnih akcijah.

Dejavnosti:

 • zbiralne akcija papirja, zamaškov, baterij, kartuš in tonerjev,
 • ločevanje odpadkov,
 • čistilne akcije pred šolo in v šoli,
 • šolska prireditev Ekotržnica,
 • merjenje in nadzorovanje nalog zastavljenih v ekoakcijskem načrtu,
 • urejanje okolice šole,
 • sodelovanje v ekokvizu,
 • opazovanje in raziskovanje narave,
 • likovno ustvarjanje na razpisane teme,
 • šolska vrtilnica.

Eko koordinatorji:

 • Krovni: Petra Bižal Rogale
 • DE Adamičeva: Antonela Vovk, Maja Mišič
 • PŠ Žalna: Urška Zajc
 • PŠ Št. Jurij: Meta Kumer
 • PŠ Kopanj: Mateja Klemše
 • PŠ Šmarje – Sap: Metka Anžič, Polona Ferbežar
 • ME Tovarniška: Barbka Gabrijel Cotič, Metka Goričar

Kulturna šola

Naziv kulturna šola, ki ga podeljuje Javni sklad Republike Slovenije in ga je potrebno najprej pridobiti ter nato vedno znova obnavljati,  izkazuje široko in kakovostno kulturno dogajanje na naši šoli na različnih področjih, kot so glasba, lutkovna umetnost, gledališče, film in video, ples, likovna dejavnost, literatura, kulturna dediščina idr. S kulturnim dogajanjem, ki je raznovrstno vpeto v življenje na šoli, krepimo kulturno vzgojo in ustvarjalnost učencev. Umetniško kreativnost spodbujamo z udejstvovanjem in aktivnim sodelovanjem učencev pri različnih interesnih dejavnostih, v šolskih kulturnih skupinah in zasedbah, na prireditvah, tekmovanjih in izobraževanjih ter pri širših projektih, ki spodbujajo sodelovanje med različnimi kulturnimi dejavnostmi na šoli in lokalnimi kulturnimi ustanovami.

Koordinatorja projekta: Špela Bagon in Aleksander Gube

Spodbujanje bralne pismenosti

Bralno učne strategije so del učnih strategij, s katerimi pri učencih razvijamo kompetence učenja. V okviru projekta v učni proces načrtno vpletamo bralno učne strategije in z njimi pri učencih izboljšamo učenje. Cilji projekta so, da se učenec nauči samostojno uporabljati različne bralno učne strategije (npr. miselni vzorec, Paukova strategija, časovni trak, postavljanje vprašanj, Vennov diagram, določanje bistva idr.), da je s pomočjo strategij uspešnejši pri reševanju nalog, ki preverjajo razumevanje učnega vira, da se pri učencih zmanjšajo težave povezane z branjem in razumevanjem učnega vira (npr. prekratki odgovori, površnost, neupoštevanje navodil, kratkotrajna koncentracija,  odkrenljiva pozornost idr.), da postanejo bolj motivirani za učenje in da pogosteje uporabljajo bralno učne strategije pri samostojnem učenju. Šola na tem področju sodeluje v razvojni nalogi Zavoda RS za šolstvo.

Vodja šolskega tima: Špela Bagon

Inovacijski projekt: Vaje za razvijanje pozornosti in koncentracije

Pri vsakdanjem delu v šoli smo zaznali potrebo po naboru vaj, ki razvijajo pozornost in koncentracijo. Vaje so pretežno vezane na učno vsebino, so ciljno opredeljene in diferencirane glede na razvojno stopnjo otrok. Namen zbirke je na igriv način povezati otrokovo predznanje, motivacijo za učenje in utrjevanje novo pridobljenih znanj, hkrati s tem pa razviti večjo učno učinkovitost.

Koordinatorica projekta je Janja Vilar.

Inovacijski projekt Učim se zase, ne zate

Inovacijski projekt z naslovom »Učim se zase, ne zate« vstopa v četrto leto. Tudi letos se bomo spraševali in ugotavljali, s kakšnimi metodami oz. strategijami lahko spodbudimo učence in starše k odgovornemu sodelovanju v VI procesu in prevzemanju odgovornosti za lastno učenje. Dnevniku učenja, sprotnemu spremljanju napredka in programu učenja učenja bomo dodajali nove strategije, Dnevnik učenja pa bomo ponudili tudi učencem predmetne stopnje.

Koordinatorica projekta: Nataša Zidar

Od pomladi do pomladi

Spomladanski nastop pevskih zborov združuje učence vseh enot, ki radi prepevajo. Revijo povezujejo trije dogodki: prihod pomladi, materinski dan in obletnica rojstva Louisa Adamiča.

Koordinatorica projekta: Marta Steklasa

Rastem s knjigo

Namen nacionalnega projekta Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu je spodbujanje bralne kulture, spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature in promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja. S projektom se spodbujanja motivacija za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic. Sedmošolci se bodo seznanili s splošno knjižnico, ureditvijo in postavitvijo ter zgodovino knjižnic. Obiskali bodo Mestno knjižnico Grosuplje in v dar prejeli tudi knjigo pisatelja Vinka Möderndorferja Kit na plaži.

Vodji: Sabina Vidmar in Sonja Lah

Projekt izmenjave s partnersko šolo na Nizozemskem

Z izvajanjem projekta izmenjave s partnerskimi šolami v tujini želimo našim učencem ponuditi možnost izboljšanja svojega znanja angleščine in se preizkusiti v vlogi popotnika in gostitelja.

V šolskem letu 2016/2017 bomo že trinajstič poskušali izvesti projekt mednarodne izmenjave učencev z nizozemsko šolo Dalton Den Haag. Učenci devetih razredov si bodo z nizozemskimi vrstniki dopisovali, jih gostili v Sloveniji in tudi sami obiskali Haag, kjer bodo obiskovali šolo partnerico in bivali pri družini gostiteljici.

Izkušnje preteklih let so pokazale, da gre za izjemno učno priložnost, tako z vidika učenja angleškega jezika kot pridobivanja različnih socialnih veščin in življenjskih izkušenj.

Koordinatorica projekta: Petra Radujko

Izlet v London

V letošnjem šolskem letu bomo učencem 7.–9. razreda ponudili možnost, da si ogledajo mesto ob Temzi, eno najpomembnejših svetovnih središč umetnosti, gospodarstva, izobraževanja, zabave, turizma in transporta ter eno vodilnih finančnih središč – London. Učenci si bodo ogledali znamenitosti mesta in tako spoznali delček kulture dežele, katere jezik se učijo. Samostojno bodo komunicirali v angleškem jeziku in krepili samozavest ter odgovornost. Tridnevni izlet bo v jeseni ali spomladi, odvisno od števila prijavljenih učencev v posameznem terminu.

Vodja projekta: Mateja Pogorelc

Shema šolskega sadja (SSS)

Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa. Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je Shema šolskega sadja in zelenjave eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja.Sveže sadje in zelenjavo bomo razdeljevali enkrat na teden. Na objavljenem jedilniku je razvidno, kateri dan v tednu je na voljo katera vrsta sadja ali zelenjave.

Koordinatorica: Metka Goričar

 Tradicionalni slovenski zajtrk

Novembra 2016 bomo obeležili dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti na pomen oskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja, o pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje. Ena od pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Obrok bo sestavljen iz črnega kruha, mleka, jabolka, medu in masla. Poudarili bomo tudi pomen zajtrkovanja in kulture prehranjevanja.

Koordinatorica projekta:  Metka Goričar

Škatla socialnih iger

Oblikovali bomo zbirko socialnih iger namenjenih spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov in spoštljivi komunikaciji. Vsebovale bodo aktivnosti s področja identitete, čustev, komunikacije in medsebojnih odnosov ter odločanja. Zbirka bo vsebovala kartončke s cilji posameznih socialnih iger, časovni okvir izvedbe, navodila za izvedbo ter pripomočke.

Škatla bo po principu Naravoslovnega kovčka dostopna učiteljem različnih enot.

Koordinatorica: Antonela Vovk

Galgo

Projekt je namenjen ozaveščanju staršev in učencev o odgovornosti imeti psa. Ozaveščati o problematiki, ko tekmovalne in lovske pse zavržejo. Med njimi so tudi španski hrti (galgo). Sodelovali

bomo s slovenskim društvom za pomoč hrtom. Izvedli bomo predavanje z naslovom Otrok in pes, delavnico s psom in predstavitev otroške knjige. Zbirali bomo hrano, pripomočke, pasje igrače, priboljške …

Koordinatorici projekta sta Tanja Galli in Marija Trontelj

Lutkovna igrica

V prednovoletnem času bomo razredničarke in šolske svetovalne delavke na PŠ Šmarje – Sap pripravile lutkovno igrico, ki bo namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Lutke bomo izdelale učiteljice same, vsebina bo poleg zabavne, vključevala tudi vzgojno noto. Cilj projekta je seznaniti otroke s posebno dramsko zvrstjo, ki je v prvi vrsti namenjena njim, hkrati pa jih razveseliti in popeljati v čas praznovanja novega leta.

Koordinatorica projekta je Janja Vilar.

Zbirajmo hrano za zapuščene živali

Veliko je takšnih živali, ki niso krive za bedo, ki niso krive, da so se postarale, ki niso krive, da so ostale osamljene in zapuščene s strani bližjih. Vse več je živali, za katere se ne skrbi, kot bi bilo potrebno. Zato si želimo preobrata, da bomo vsi ljudje opazili svojo okolico, si podali roke in si pomagali v stiski. Zbirali bomo hrano in pripomočke za nego zapuščenih živali. Navezali bomo stike z društvom Zadnje upanje. Ozaveščali se bomo o pravilnem ravnanju lastnikov živali, o pomenu kastracij in sterilizacij ter zdravljenj. V projekt bomo vključili tudi starše in ostale delavce šole.

Koordinatorica projekta: Majda Babič Kaiba

Peace one day

Vetrnice so simbol otroštva – to nas spominja na čas, ko so bile stvari preproste, radostne, mirne. Vetrnice se lahko izvede z uporabo skoraj vseh vrst materialov, od papirja, tanke plastike ali lahke kovine. Palica za vetrnico je lahko enostavna kot svinčnik ali zapletena. Izdelamo lahko vetrnice velikanke ali mini vetrnice. Lahko je minimalna ali zelo zapletena – domišljija, ustvarjalnost (in blag vetrič) so edine spremenljivke, ki so potrebne.

Ustvarjali bomo vetrnice in zraven zapisali svoje misli o “vojni in miru/toleranci/življenju v harmoniji z drugimi”. Kdor ne zna pisati, lahko svoje misli zlije na papir kot sliko ali pa jih zapiše učiteljica. Na drugi strani pa govorijo barve, kolaž. Zbrane vetrnice bodo na mednarodni dan miru javno razstavljene pred šolo. S tem bomo  v veter razširili misli in občutke o miru po vsej državi in na svetu.

Koordinatorica projekta: Brigita Zakrajšek

Ekobranje za eko življenje

V projektu Ekobranje za ekoživljenje bomo na Adamičevi brali knjige z eko vsebino. Pri mlajših učencih bomo brali knjige učitelji, starejši učenci pa bodo sami prebrali knjigo in jo obnovili. Knjigo bodo lahko predstavili tudi s pomočjo plakata. Ob pravljicah se bomo ustvarjalno izražali z risanjem,  izdelovanjem iz odpadnega in naravnega materiala ter dramatizacijami.

Ločeno bomo zbirali odpadke (papir, biološki odpadki, embalaža, baterije …).

Občasno bomo na igrišču pobrali smeti.

Sejali in sadili bomo rože ter skrbeli zanje celo leto.

Ob pomoči knjige bomo skrbeli za urejenost šole in okolice.

Dejavnost bo izvajalo deset skupin podaljšanega bivanja.

Koordinatorica: Branka Zajec

Svet v učilnici

Projekt “World in Classroom” je nacionalni projekt namenjen vsem tujim študentom na izmenjavi (Erasmus, CEEPUS, bilateralni sporazumi, Erasmus Mundus), ki želijo za eno šolsko uro ali več obiskati slovenske izobraževalne institucije. Pri tem predstavijo svojo deželo, njihovo kulturo in navade.  Z obiskom lahko tuji študenti bolje spoznajo slovensko kulturo in šolski sistem, učenci 5. razredov na DE Adamičeva pa bodo spoznali države Evrope (in ostalega sveta) ter  možnosti mednarodnega izobraževanja ali usposabljanja v tujini.

Vodja dejavnosti: Zvonka Ziherl

 iEARN Talking Kites

V okviru projekta iEARN Talking Kites bodo učenci po vsem svetu 21. marca 2017 spuščali papirnate zmaje. Zmaji, ki jih bodo učenci izdelali sami in jih opremili z mislimi miru, bodo poklon in spodbuda kulturnemu in socialnemu dialogu, simbol premostitve drugačnosti in vzdrževanja miru doma in v svetu. Projekt je posvečen Januszu Korczaku, ki je med 2. svetovno vojno na Poljskem ustanovil sirotišnico za židovske otroke in šel z njimi tudi na vlak smrti.

Koordinatorica projekta: Maja Mišič

iEARN – Beremo z mačkom Murijem

Učenci drugega razreda bodo sodelovali v mednarodnem projektu iEARN – Beremo z mačkom Murijem. Cilj projekta je spodbujanje branja in dvig bralne kulture. Projekt sovpada z našo prednostno nalogo spodbujanje branja in različnih vrst pismenosti.

Maskota Mačka Murija bo skupaj z dnevnikom potovala med oddelki drugih razredov vseh podružničnih šol OŠ Louisa Adamiča Grosuplje. Učenci si bodo ob »obisku« Mačka Murija v njihovem oddelku skupne dogodke zapisovali v dnevnik in zapise podkrepili s fotografijami, ilustracijami in izdelki. Po tednu dni bo maskota odpotovala v naslednji oddelek. Maskota Mačka Murija bo tako skupaj z dnevnikom potovala vse šolsko leto in obiskala posamezen oddelek najmanj dvakrat.

Hkrati pa bo s potovanjem Mačka Murija vsak oddelek izpolnjeval tudi dnevnik branja oddelka. Le-ta bo potoval od učenca do učenca, ki bo enkrat v času od ponedeljka do petka doma prebral najljubšo pravljico ter svoje vtise in občutja napisal v dnevnik branja, ga prinesel v šolo ter predstavil sošolcem.

Koordinator projekta: Saša Kastelic

iEARN: Origami

Projekt, ki zahteva le list papirja in navodilo o tem, kako se list papirja preoblikuje v trodimenzionalni objekt. Osnova projekta je tradicionalna japonska umetnost origami. V slovenskem jeziku namesto besede origami uporabljamo izraz zgibanje ali pregibanje.

Učenci bodo izdelovali različne origamije pri pouku, v okviru tehniškega dneva in v času podaljšanega bivanja. Učenci si bodo v okviru projekta urili ročne spretnosti in koncentracijo. Naučili se bomo narediti tudi origami žerjava. To je ptica z dolgim vratom, ki na Vzhodu velja za simbol sreče in zdravja, življenja, večnosti in svobode. Legenda pripoveduje, da živita žerjav in želva tisoč let, zato želimo vsakomur, ki mu podarimo papirnatega žerjava, tisoč let sreče in zdravja. Izdelovali bomo žerjave kot prošnjo za mir po svetu.

Koordinatorica projekta: Tanja Galli

iEARN Christmas Holiday Card Exchange

iEARN (International Education and Research Network) je mednarodni izobraževalni program, katerega namen je vzpodbujati in podpirati medsebojno projektno sodelovanje med učenci in učitelji s ciljem pozitivno vplivati na okolje. Vsebine projektov se vključujejo medpredmetno v  vsa področja učnega načrta, mladi pa se lahko v okviru projektnega sodelovanja in ob uporabi sodobnih tehnologij naučijo več in bolje.

Mednarodni projekt IEARN nosi naslov Christmas Holiday card Exchange – Izmenjava božično/novoletnih voščilnic. V projektu si učenci izmenjujejo praznične kartice oz. voščilnice. Vsaka šola dobi 7 partnerskih držav po svetu. Sodelujoči razred ali šola pripravi za vsako partnersko šolo oz. razred voščilnice ob božiču in novem letu. Namen tega projekta je, da bi učenci spoznali različne kulture in tradicije z vsega sveta ter navezovali stike z otroki iz drugih držav.

Vodja projekta: Mateja Erjavec Mihovec

Mi pa beremo

V okviru projekta Mi pa beremo skozi celo šolsko leto spodbujamo zanimanje za branje, oblikujemo bralne navade in razvijamo bralno pismenost. Izvajali bomo bralne minute. Čas namenjen branju smo poimenovali: PSSST, BEREMO. V tem času učenci berejo sami ali pa jim berejo učiteljice. Učenci bodo svojim vrstnikom predstavljali knjige, ki so jih prebrali, skrbeli bodo za knjižne kotičke. Učence bo obiskala tudi knjižničarka.

Vodja projekta (DE Adamičeva): Tanja Galli

Vodja projekta (PŠ Št. Jurij): Irena Rakar

 

Projekt SPIRIT – Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

Projekt SPIRIT – izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti z zagotavljanjem sofinanciranja zunanjih izvajalcev ima namen, da učenci in dijaki različnih starosti in šol s pomočjo različnih tehnik v timih iščejo probleme. Ob mentorski podpori bodo opravili enostaven pogovor o problemih in pomembnosti izbire konkretnega problema. Za izbrani problem bodo poiskali idejno rešitev, ki jo bodo s pomočjo testiranja na trgu pripeljali do izdelave prototipa. Za izbrano rešitev bodo izdelali poslovni model (Canvas) in pripravili, ob podpori IKT, inovativno predstavitev (Pitch). Predstavitve bodo javne pred strokovno komisijo, starši in lokalno skupnostjo.

Sodelujoče šole v konzorciju so Srednja ekonomska šola Ljubljana, Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, Osnovna šola Oskarja Kovačiča.

Dogodki: 1. 10. 2016 (OŠ LA Grosuplje), 15. 10. 2016 (OŠ OK) in 20. 10. 2016 (SEŠ).

Koordinatorici: Andreja Zupančič Kojić in Mojca Vidic

Bilo je nekoč

Učenci bodo spoznavali zgodovinska obdobja preko zanimivih zgodovinskih zgodb. Časovno bodo potovali po starem, srednjem in novem veku in se seznanili s preteklimi kulturami in njihovim načinom življenja. Novo znanje bodo predstavili skozi pripovedovanje. Izdelovali bodo tudi katapulte.

Koordinator projekta: Bruno Vehar

Dobrodelne krpanke

Učenci bodo spoznavali osnove ročnega in strojnega šivanja. Učili se bodo pravilnega rokovanja s šiviljskimi pripomočki. Šivali bodo ročno in na šivalni stroj. Naučili se bodo samostojno skrojiti in zašiti krpanko. Svoje znanje bodo predstavili na eko tržnici. Nekaj krpank bomo podarili v dobrodelne namene izbranim posameznikom in institucijam.

Koordinatorici: Irena Daugul in Jasmina Šabić

Pamet je boljša kot žamet

Večkrat se zgodi, da učenci nimajo ne volje ne energije za delo, ki smo ga načrtovali, zato jim bomo ponudili nekaj drugačnega: možnost eksperimentiranja. Izvajali bomo eksperimente, pri katerih si bomo pomagali s setom Mehano Genius. Nova spoznanja bodo učenci pridobivali z lastnim raziskovanjem, razvijali bodo sposobnost opazovanja, logičnega razmišljanja, ročne spretnosti ipd. Raziskovali bomo, kako je naravoslovna znanost prisotna v vsakdanjem življenju. Skozi delo bodo učence delno vodili učitelji, ostalo bo prepuščeno učenčevi domišljiji.

Koordinatorica: Marjeta Kanižar

Kreativno pisanje

Na srečanjih bodo učenci širili besedni zaklad in razvijali domišljijo. Preizkusili se bodo v vlogi piscev in ilustratorjev. S krajšimi literarnimi deli in pesmimi, ki jih bodo ustvarili, bodo sodelovali na natečajih.

Koordinatorica: Nežka Ana Rajh

En dan orienta

Učenci bodo spoznavali dežele Orienta, njihovo vlogo v zgodovini in danes. Na delavnici se bodo učili pisati kitajske pismenke in se naučili napisati nekaj besed.

Vodja: Polona Ferbežar


 

Tekmovanja 2016/2017

V okviru interesnih dejavnosti in dodatnega pouka se bodo učenci pripravljali na tekmovanja. Organizirali bomo šolska tekmovanja, področno tekmovanje iz fizike (organizatorica M. Obrovnik Hlačar)  in državno tekmovanje iz kemije (organizatorica M. Obrovnik Hlačar). Organizacija športnih tekmovanj je odvisna od uvrstitev učencev in ekip naše šole.

 

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno Vodja
Kresnička 9. 2. 2017

Thaler, E.

Gazi Legan, A.

Pogorelc, M.

Zajc, U.

Logika 29. 9. 2016 22. 10. 2016

Uratnik, B.

Verdnik, A.

Pevec, S.

Logična pošast 5. 5. 2017 20. 5. 2017

Anžič, M.

Malnar, A.

Suhadolc, T.

Zidar, N.

Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 14 10. 2016 19. 11. 2016 Thaler, E.
Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9.raz. 17. 11. 2016 18. 1. 2017 21. 3. 2017 Krajcer, B.
Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 19. 10. 2016 2. 12. 2016

Pogačar, H.

Gabrijel Cotič, B.

Bober 7.–11. 11. 2016 14. 1. 2017

Furlan, M.

Gube, A.

Gazi Legan, A.

Duša, B.

Gruden, O.

Matemček 11. 11. 2016 26. 11. 2016

Zidar, N.

Mostar, D.

Suhadolc, T.

Prvaki znanja 16. 11. 2016 15. 2. 2017

Ferbežar, P.

Šabič, J.

Podgorelec, T.

Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine 1. 12. 2016 1. 2. 2017 18. 3. 2017 Raičević, A.
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 9. 12. 2016 25. 1. 2017 11. 3. 2017

Gube, A.

Zrimšek, Š.

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki 7. 4. 2017 Zaletelj, H.
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja 16. 1. 2017 1. 4. 2017

Pogorelc, M.

Obrovnik Hlačar, M.

Tekmovanje iz znanja geografije 17. 1. 2017 9. 3. 2017 7. 4. 2017 Špoljar, S.
Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja 9. 2. 2017 17. 3. 2017 8. 4. 2017

Pogorelc, M.

Obrovnik Hlačar, M.

Vesela šola 8. 3. 2017 12. 4. 2017

Gazi Legan, A.

Kastelic, Sab.

Pevec, S.

Cici vesela šola 14. 4. 2017 Šeme Mušič, P.
Tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja 16. 3. 2017 22. 4. 2017

Furlan, M.

Ahčin Hribar, S.

Lončar, N.

Eko kviz 24. 3. 2017 Frbežar, P.
Posamično šahovsko tekmovanje Okt./nov. 2016 Dec. 2016 Malnar, A.
Ekipno šahovsko tekmovanje Okt./nov. 2016 Feb./mar. 2017 Malnar, A.
Zlata kuhalnica 12. 10. 2016

Goričar, M.

Trontelj, M.

 

 

 


 

2015/2016

Projekti v š. l. 2015/2016

Ekošola kot način življenja

Tudi v letošnjem šolskem letu nadaljujemo s projektom evropskega združenja Ekošola kot način življenja, ki je namenjen načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju. V njem sodelujejo učenci, učitelji, strokovni delavci, tehnično osebje, starši, strokovnjaki in predstavniki lokalne skupnosti. Ekošola krepi zavest in skrb za človeka varovanje zdravja, graditev dobrih medsebojnih odnosov, skrb za naravo, celostno gradi človeka za prihodnost.

Cilji:

 • ločeno zbiranje odpadkov (tonerji, kartuše, papir, embalaža, baterije, plastični zamaški),
 • skrb za dobre medsebojne odnose,
 • skrb za urejene šolske prostore in okolico,
 • varčevanje z vodo, elektriko in papirjem,
 • vključevanje ekoloških vsebin v pouk in v dneve dejavnosti,
 • vzgajanje za zdrav način življenja (gibanje in spoštljiv odnos do soljudi),
 • s svojim ravnanjem in delovanjem ozaveščati tudi svoje bližnje, sorodnike, prijatelje in znance.

Eko koordinatorji:

 • DE Adamičeva: Antonela Vovk,
 • PŠ Žalna: Barbara Zorc Strojan,
 • PŠ Št. Jurij: Helena Zaletelj,
 • PŠ Kopanj: Urška Zajc,
 • PŠ Šmarje – Sap: Metka Anžič, Vesna Groznik,
 • ME Tovarniška: Mojca Trontelj.

Shema šolskega sadja

Shema šolskega sadja je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki prav tako povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa. Sveže sadje in zelenjavo bomo razdeljevali dvakrat tedensko.

Koordinatorica: Marija Trontelj

Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek, 20. novembra 2015, bomo obeležili dan slovenske hrane, s katerim želimo opozoriti na pomen oskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Ena od pomembnih aktivnosti dneva slovenske hrane je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk.  Obrok bo sestavljen iz črnega kruha, mleka, jabolka, medu in masla.

Kordinatorica: Mojca Trontelj

 

Varno na kolesu

Projekt je razpisan s ciljem večje varnosti mladih kolesarjev v prometu, ki bodo v tekočem šolskem letu opravljali kolesarski izpit. Sodelovanje bo potekalo v sklopu štirih različnih tipov nalog, s pomočjo katerih bodo otroci na ustvarjalen in kreativen način odkrivali kolesarske poti, nevarne cestne odseke v svojem kraju, se učili prometnih znakov inspoznavali kolesarsko opremo. Koordinatorica projekta je Alenka Gazi Legan.

 

Kulturna šola

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vsako leto podeli nekaj šolam naziv Kulturna šola. Z zbrano dokumentacijo bomo izkazali široko in kakovostno kulturno dogajanje na naši šoli na različnih področjih (glasba, gledališče, film in video, ples, likovna dejavnost, literatura idr.) v časovnem obdobju zadnjih 3 let. Cilj projekta je pridobiti naziv Kulturna šola in s tem krepiti kulturno vzgojo in ustvarjalnost na različnih umetniških področjih. Koordinatorji projekta so Špela Bagon, Aleksander Gube in Barbara Struna.

Svetovni dan jezikov

25. septembra 2015 bomo v okviru projekta pripravili enourno prireditev. Predstavili se bodo učenci PŠ Šmarje – Sap, katerih slovenščina ni materni jezik. Cilja projekta sta opozoriti otroke na pomen učenja in znanja tujih jezikov ter jim približati jezikovno pestrost. Vsako leto se namreč srečujejo z novimi kulturami, ki jih s seboj prinesejo novi sošolci. Posameznikov odnos tako do lastnega jezika kot tudi njegovo spoštovanje do drugih postaja vedno bolj pomembno. Koordinatorica projekta je Janja Vilar.

Tačke pomagačke

Projekt bo na PŠ Šmarje – Sap potekal preko celega šolskega leta. Namenjen je drugošolcem, ki bodo spoznali, kako se pravilno vedemo ob psu in kako je potrebno za psa skrbeti. Če se kdo od otrok boji psa ali ima drugačne zadržke, ga v stik s psom seveda ne silimo. Večinoma tudi zadržani otroci po začetnem opazovanju pozneje sami stopijo do kužka in ga želijo pobožati. Med obiskom skrbimo za varnost, kuža je nenehno pod nadzorom. Koordinatorica projekta je Janja Vilar.

Galgo

Projekt je namenjen ozaveščanju staršev in učencev o odgovornosti imeti psa. Ozaveščati o problematiki, ko tekmovalne in lovske pse zavržejo. Med njimi so tudi španski hrti (galgo). Sodelovali bomo s slovenskim društvom za pomoč hrtom (predavanje otrok in pes, delavnica s psom, predstavitev otroške knjige) (http://www.pomoc-hrtom.si/o-hrtih/spanski-hrt-galgo).

Zbirali bomo hrano, pripomočke, pasje igrače, priboljške … Sodelovali bomo tudi s španskimi učenci, ki ravno tako sodelujejo v tem projektu. Koordinatorici projekta sta Tanja Galli in Metka Goričar.

Lutkovna predstava za razredno stopnjo

V prednovoletnem času bomo razredničarke in šolske svetovalne delavke na PŠ Šmarje – Sap pripravile lutkovno igrico, ki bo namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Lutke bomo izdelale učiteljice same, vsebina bo poleg zabavne, vključevala tudi vzgojno noto. Cilj projekta je seznaniti otroke s posebno dramsko zvrstjo, ki je v prvi vrsti namenjena njim, hkrati pa jih razveseliti in popeljati v čas praznovanja novega leta. Koordinatorica projekta je Janja Vilar.

Inovacijski projekt: Vaje za razvijanje pozornosti in koncentracije

Pri vsakdanjem delu v šoli smo zaznali potrebo po naboru vaj, ki razvijajo pozornost in koncentracijo. Vaje so pretežno vezane na učno vsebino, so ciljno opredeljene in diferencirane glede na razvojno stopnjo otrok. Namen zbirke je na igriv način povezati otrokovo predznanje, motivacijo za učenje in utrjevanje novo pridobljenih znanj, hkrati s tem pa razviti večjo učno učinkovitost. Koordinatorica projekta je Janja Vilar.

Minute za bonton

Ob raznih priložnostih preko celega šolskega leta se bomo pogovarjali o lepem vedenju in navadah, ki so temelj za spoštljiv odnos do samega sebe, do soljudi, drugih živih bitij in okolja v katerem živimo.

Vodilo nam bo slikanica z naslovom Z Matildo se nauči lepih navad, ki je odličen pripomoček za pogovore med starši, učitelji, vzgojitelji na eni strani in otroci na drugi strani. To je poučna knjiga za najmlajše o lepih navadah v vsakdanjih situacijah, kot so pozdravljanje, spanje, pospravljanje, umivanje rok, varčevanje z vodo in elektriko, umivanje zob … Glavna junakinja je mucka Matilda, ki je zelo pazljiva na to, kakšne so njene vsakdanje življenjske navade. Njeno popolno nasprotje je sestrična Zoja, ki kar naprej jé sladkarije, pozno hodi v posteljo, nikoli ne pospravlja, ima vedno umazane roke in kar naprej išče prepir. Koordinatorica projekta je Majda Babič Kaiba.

Zbirajmo hrano za živali v zavetišču

Veliko je takšnih živali, ki niso krive za bedo, ki niso krive, da so se postarale, ki niso krive, da so ostale osamljene in zapuščene s strani bližjih. Vse več je živali, za katere se ne skrbi, kot bi bilo potrebno. Zato si želimo preobrata, da bomo vsi ljudje opazili svojo okolico, si podali roke in si pomagali v stiski. V mesecu oktobru bomo zbirali hrano in pripomočke za nego zapuščenih živali. Navezali bomo stike z društvom Zadnje upanje in Valerijo Kršin. Ozaveščali se bomo o pravilnem ravnanju lastnikov živali, o pomenu kastracij in sterilizacij ter ostalih zdravljenj. V projekt bomo vključili tudi starše in ostale delavce šole. Koordinatorica projekta je Majda Babič Kaiba.

Inovacijski projekt Učim se zase, ne zate

Inovacijski projekt s (še vedno delovnim) naslovom Učim se zase, ne zate vstopa v tretje leto. Tudi letos se bomo spraševali in ugotavljali, s kakšnimi metodami oz. strategijami lahko spodbudimo učence in starše k odgovornemu sodelovanju v VI procesu in prevzemanju odgovornosti za lastno učenje. Dnevniku učenja, sprotnemu spremljanju napredka in programu učenja učenja bomo dodajali nove strategije. Koordinatorica projekta je Nataša Zidar. Več v poročilih: 2014 in 2016.

Eko tržnica

Dogodek, ki tradicionalno poteka na matični šoli, povezuje vse enote in zunanje sodelavce iz lokalnega okolja. Na stojnicah in v delavnicah predstavljajo znanje in kreativno moč na področju ohranjanja okolja in trajnostnega razvoja. Nosilci dejavnosti so eko koordinatorji.

Od pomladi do pomladi

Spomladanski nastop pevskih zborov združuje učence vseh enot, ki radi prepevajo. Revijo povezujejo trije dogodki: prihod pomladi, materinski dan in obletnica rojstva Louisa Adamiča. Koordinatorici projekta sta Marta Steklasa in Brigita Gregorčič Lenarčič.

Rastem s knjigo

Namen nacionalnega projekta Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu je spodbujanje bralne kulture, spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature ter promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja. S projektom se spodbujanja motivacija za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic. Sedmošolci se bodo seznanili s splošno knjižnico, ureditvijo in postavitvijo ter zgodovino knjižnic. Februarja bodo obiskali Mestno knjižnico Grosuplje (obisk bo trajal 2 šolski uri) in v dar prejeli tudi knjigo pisatelja Damijana Šinigoja Iskanje Eve. Koordinatorici projekta sta Sabina Vidmar in Sonja Lah.

Projekt izmenjave z nizozemsko šolo

Z izvajanjem projekta izmenjave s partnerskimi šolami v tujini želimo našim učencem ponuditi možnost izboljšati svoje znanje angleščine in se preizkusiti v vlogi popotnika ter gostitelja. To šolsko leto bomo poskusili že dvanajstič izpeljati izmenjavo z nizozemskimi partnerji, h kateri bomo povabili učence devetih razredov. Projekt bomo letos še nekoliko razširili in vanj vključili tudi učence osmih razredov, ki bodo sodelovali s francosko partnersko šolo. Koordinatorica projekta je Petra Radujko.

Projekt izmenjave s francosko šolo

V letošnjem šolskem letu bomo mednarodno sodelovanje in povezovanje učencev naše šole z vrstniki iz drugih držav razširili z izmenjavo učencev s francosko šolo iz Le Mansa. V letošnjem letu bomo v partnerske dvojice povezali učence 8. razredov, ki bodo preko elektronske pošte najprej navezali osebne stike, si izmenjali tri projektne naloge (Home life, Getting around, Mini phrase book).Prvo izmenjavo (bivanje francoskih učencev pri nas) načrtujemo ob koncu šolskega leta, drugo izmenjavo, potovanje naših učencev v Francijo, bomo nato izvedli v začetku šolskega leta 2016/17.

Koordinatorica projekta je Boža Krajcer.

Kolesarčki

Projekt Kolesarčki je preventivno vzgojni program o cestnem prometu za najmlajše prvošolčke. Namen programa je, da so otroci preko igre poučeni, kako se varno vesti v prometnem okolju. Izvajalec programa Kolesarčki je Jumicar. Izvajalca popeljeta otroke na postavljenem poligonu v prometno mesto, kjer so ceste, križišča, prometni znaki … Učenci so postavljeni v vlogo voznika in tudi pešca, ki mora pravilno prečkati prometno cestišče. Otroci preko igre spoznavajo, kako jih na cesti vidi voznik, kako pomembna je varnostna čelada in kako se pravilno prečka cestišče. Pred vstopom v avto učenci ponovijo pravila varne vožnje in si nadenejo čelade na glavo. Paziti morajo na prave semaforje, na katerih se prižigajo luči, prometne znake, pešce, ki prečkajo prehod za pešce, in ostale voznike. Vozniki, ki ne upoštevajo prometnih predpisov, štirikolesnike na nožni pogon zapustijo in vožnja je za njih končana. Projekt financirata Občina Grosuplje in OŠ LA Grosuplje. Koordinatorica projekta je Damjana Strgar.

Peace one day

Vetrnice so simbol otroštva – spominjajo nas na čas, ko so bile stvari preproste, radostne, mirne. Vetrnice se lahko izvede z uporabo skoraj vseh vrst materialov, od papirja, tanke plastike ali lahke kovine. Palica za vetrnico je lahko tako enostavna kot svinčnik ali zapletena. Izdelamo lahko vetrnice velikanke ali mini vetrnice. Lahko je minimalna ali zelo zapletena – domišljija, ustvarjalnost (in blag vetrič) so edine spremenljivke, ki so potrebne. Vsakdo, ki bo ustvaril vetrnico kot del procesa ustvarjanja, bo poleg zapisal še svoje misli o “vojni in miru/toleranci/življenju v harmoniji z drugimi”. Kdor ne zna pisati, lahko svoje misli zlije na papir kot sliko ali pa misli zapiše učiteljica. Na drugi strani pa naj govorijo barve, kolaž in z njimi vizualno izrazijo svoje občutke. Zbrane vetrnice bodo na mednarodni dan miru javno razstavljene pred šolo. S tem bomo v vetru razširili misli in občutke o miru po vsej državi in na svetu. Koordinatorica projekta je Brigita Zakrajšek.

Ekobranje za eko življenje

V projekt bodo vključeni učenci prvega in drugega razreda podaljšanega bivanja. Učenci bodo prebirali in pregledovali knjige, se ustvarjalno izražali ob prebranih pravljicah (risanje, izdelovanje iz naravnega in odpadnega materiala) ter se aktivno vključevali v varovanje okolja. Koordinatorica projekta je Branka Zajec.

Image of the Other (OŠ LA Grosuplje in ZŠ Litvinov – Češka)

Petošolci, šestošolci in sedmošolci si bodo z vrstniki na Češkem preko elektronske pošte izmenjali nekaj pisem v angleškem jeziku. Pri tem bodo raziskovali tudi deželo vrstnikov, poglabljali znanje tujega jezika ter širili toleranco do drugih narodov. Vodja dejavnosti je Zvonka Ziherl. Sodelujoči učitelji so Boža Krajcer, Nataša Zidar, Erlina Purnomo, Nina Stropnik Kunič.

Svet v učilnici

Projekt “World in Classroom” je nacionalni projekt namenjen vsem tujim študentom na izmenjavi (Erasmus, CEEPUS, bilateralni sporazumi, Erasmus Mundus), ki želijo za eno šolsko uro ali več obiskati slovenske izobraževalne institucije. Z obiskom lahko tuji študenti bolje spoznajo slovensko kulturo in šolski sistem, naši učenci pa spoznajo države Evrope (in ostalega sveta) in izkoristijo možnosti mednarodnega izobraževanja ali usposabljanja v tujini. Vodja dejavnosti je Zvonka Ziherl. Sodelujoči učitelji so Boža Krajcer, Renata Križman, Nina Stropnik Kunič, Nataša Zidar, Erlina Purnomo.

iEARN Talking Kites Around The World

iEARN (International Education and Research Network) je mednarodni izobraževalni program, katerega namen je vzpodbujati in podpirati medsebojno projektno sodelovanje med učenci in učitelji s ciljem pozitivno vplivati na okolje. Vsebine projektov se vključujejo medpredmetno v vsa področja učnega načrta, mladi pa se lahko v okviru projektnega sodelovanja in uporabi sodobnih tehnologij naučijo več in bolje.

V okviru projekta iEARN Talking Kites bodo učenci po vsem svetu 21. marca 2016 spuščali papirnate zmaje. Zmaji, ki jih bodo učenci izdelali sami in jih opremili z mislimi miru, bodo poklon in spodbuda kulturnemu in socialnemu dialogu, simbol premostitve drugačnosti in vzdrževanja miru doma in v svetu. Projekt je posvečen Januszu Korczaku, ki je med 2. svetovno vojno na Poljskem ustanovil sirotišnico za židovske otroke in šel z njimi tudi na vlak smrti. Koordinatorici projekta sta Metka Anžič in Maja Mišič.

iEARN projekt Beremo z Murijem

Učenci drugega razreda bodo sodelovali v mednarodnem projektu iEARN – Beremo z mačkom Murijem. Cilj projekta sovpada z našo prednostno nalogo, ki je spodbujanje branja in različnih vrst pismenosti. Maskota, ki jo bomo izbrali (npr. figura mačka Murija), bo skupaj z dnevnikom potovala med oddelki drugih razredov vseh podružničnih šol OŠ Louisa Adamiča Grosuplje. Učenci si bodo, ob »obisku« maskote v njihovem oddelku, skupne dogodke zapisovali v dnevnik in zapise podkrepili s fotografijami, ilustracijami in izdelki. Po tednu dni bo maskota odpotovala v naslednji oddelek. Maskota z dnevnikom bo tako potovala vse šolsko leto in obiskala posamezen oddelek najmanj dvakrat. Koordinatorica projekta je Saša Kastelic.

iEARN: Origami

Učenci bodo izdelovali različne origamije v okviru tehniškega dneva, v času podaljšanega bivanja in pri interesni dejavnosti Mladi raziskovalec. Učenci bodo urili ročne spretnosti in koncentracijo. Osnova projekta je tradicionalna japonska umetnost origami. Iz papirja bodo nastali številni tridimenzionalni objekti. Koordinatorica projekta je Jana Kos.

iEARN Christmas Holiday Cards Exchange

V projektu si učenci izmenjujejo praznične kartice oz. voščilnice. Vsaka šola dobi 7 partnerskih držav po svetu. Sodelujoči razred ali šola pripravi za vsako partnersko šolo oz. razred voščilnice ob božiču in novem letu. Namen tega projekta je, da bi učenci spoznali druge, različne kulture in tradicije z vsega sveta ter navezovali stike z otroki iz drugih držav. Koordinatorica projekta je Tanja Galli.

Mi pa beremo

Na DE Adamičeva v projektu Mi pa beremo sodelujemo vse učiteljice in vsi učenci. Namen projekta je skozi šolsko leto spodbujati bralno kulturo med učenci naše šole. Uvedli bomo bralne minute. Čas namenjen branju bomo poimenovali: PSSSST, BEREMO. Učiteljice bodo izbirale literaturo in tematiko branja primerno starostni stopnji otrok. Učencem bodo učiteljice brale knjige v nadaljevanjih ali pa učence spodbujale, da berejo sami. Vodja projekta je Tanja Galli.


 

Tekmovanja v š. l. 2015/2016

 

V okviru interesnih dejavnosti in dodatnega pouka se bodo učenci pripravljali na tekmovanja. Organizirali bomo šolska tekmovanja, področno tekmovanje iz fizike in matematike ter državno tekmovanje iz kemije. Organizacija športnih tekmovanj je odvisna od uvrstitev učencev in ekip naše šole.

Naziv tekmovanja Šolsko Regijsko Državno Koordinatorji
Tekmovanje iz logike 24. 9. 2015 17. 10. 2015 Uratnik, B., Ahčin Hribar, S., Pevec, S., Gruden, O. in Kastelec, A.
Tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred 19. 11. 2015 22. 3. 2016 Krajcer, B. in Križman, R.
Bober 9.–13. 11. 2015 16. 1. 2016 Novak, M., Gube, A., Ziherl, Z., Gruden, O., Zorc Strojan, B., Gazi Legan, A.
Tekmovanje iz znanja geografije 19. 1. 2016 8. 3. 2016 19. 4. 2016 Krivec, V. in Ferbežar, P.
Tekmovanje iz znanja zgodovine 1. 12. 2015 2. 2. 2016 19. 3. 2016 Raičević, A. in Pečar, M.
Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja 18. 1. 2016 2. 4. 2016 Tomažin, J. in Pogorelc, M.
Tekmovanje iz znanja fizike 2. 3. 2016 18. 3. 2016 9. 4. 2016 Novljan, A. in Pogorelc, M.
Tekmovanje iz znanja biologije 21. 10. 2015 4. 12. 2015 Pogačar, H., Groznik, V. in Gabrijel Cotič, B.
Tekmovanje iz znanja matematike 17. 3. 2016 30. 3. 2016 16. 4. 2016 Glazerin, M., Verdnik, A. in Pirnat, D.
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 9. 12. 2015 21. 1. 2016 12. 3. 2016 Gube, A., Struna, B., Jamnik, B. in Bagon, Š.
Vesela šola 9. 3. 2016 13. 4. 2016 Krivec, V., Kastelic, Sab. in Pevec, S.
Matemček 6. 11. 2015 21. 11. 2015 Mostar, D. in Suhadolc, T.
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 16. 10. 2015 21. 11. 2015  Thaler, E.
Glasbena olimpijada 6.–7. 3. 2016 Steklasa, M.
Zlata kuhalnica Maj 2016 Trontelj, M.
Tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička 3. 2. 2016 Thaler, E., Pogačar, H., Zakrajšek, B., Pogorelc, M., Erjavec, Sab., Zajc, U. in Bukovec, G.
Logična pošast 5. 5. 2016 21. 5. 2016 Anžič, M., Suhadolc, T. in Zidar, N.
Slovenščina ima dolg jezik 1.–5. 2. 2016 29. 2.-4. 3. 2016 21.-25.3.2016 Jamnik, B., Struna, B. in Bagon, Š.
Prvaki znanja 15. 10. 2015 18. 11. 2015 10. 2. 2016 Purkat, M.
Šah Malnar, A.
Računanje je igra Pirnat, D.
Tekmovanje iz Google SketchUp Tomažin, J.
Športna tekmovanja Tacer, B., Tomažin, D., Thaler, I., Gjerkeš, M., Strojan, M., Mrhar, M., razredniki 1.–5. razreda

 


Preventivne dejavnosti šole v š. l. 2015/2016

Preventivne dejavnosti izvajamo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci na področju prometne varnosti, zdravega prehranjevanja, gibanja za zdravo življenje, osveščanja učencev o škodljivosti kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog, spolnega nadlegovanja ter nasilja.

Prometna varnost
Da bi bil korak naših šolarjev čim bolj varen, bomo poskrbeli že med šolskim letom z vključevanjem
tematike o prometu v redne šolske programe. Petošolci bodo opravljali teoretični in praktični preizkus za pridobitev kolesarskega izpita.
V šolo bomo povabili policista, ki bo ob sprejemu prvošolcev pripravil kratko predavanje za otroke in starše. Prvi teden pouka bodo policisti in člani AMZS Grosuplje poskrbeli za nemoten potek prometa pred šolo in varen prehod preko cestišča.

 

 

Spodbujamo nekajenje

Nadaljevali bomo s projektom Spodbujamo nekajenje, pod okriljem Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana.

V okviru projekta bomo z učenci obravnavali naslednje teme:

 • Zdrave navade in razvade
 • Kajenje ogroža naše zdravje
 • Tobačni dim je tudi onesnaževalec okolja
 • O oglaševanju, tobačnih izdelkih in kajenju
 • Boš cigareto? Zakaj pa?

Zdrav občutek lastne vrednosti ima odločilen vpliv za preprečevanje razraščanja odklonilnih vedenj pri mladostnikih.

Razvijanje pozitivnega samovrednotenja

Program Razvijanja pozitivnega samovrednotenja je namenjen spodbujanju odgovornosti, samozavesti in sodelovanja otrok in mladostnikov. Temelji na predpostavki, da z izgradnjo osebne moči mladim omogočimo, da se bolj učinkovito soočajo z vsakodnevnimi izzivi, s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti. Poleg tega program pripomore k odgovornejšemu in produktivnejšemu življenju v odraslosti.

Program učiteljem zagotavlja tehnike in gradiva, s katerimi lahko otrokom pomagajo razvijati pozitiven odnos do samih sebe. Dokazano je, da delo po tem programu pozitivno vpliva na učence, prav tako pa tudi na splošno šolsko klimo. Šole, ki so program izvajale, so bile nagrajene z zmanjšanjem števila izključitev, disciplinskih problemov in izstopov iz šole; povečala se je prisotnost pri pouku in dvignila raven motiviranosti učencev.

Dobre in iskrene odnose med otrokom, starši in šolo lahko zgradimo le s pomočjo pogovora.

Program izvajajo učitelji v okviru razrednih ur oziroma interesnih dejavnosti.

Preventivni program »TO SEM JAZ«

Preventivni program promocije zdravja za mladostnike »To sem jaz« zajema dejavnosti, usmerjene v razvijanje mladostnikove samopodobe ter socialnih in komunikacijskih veščin.

Preventivno zdravstveno varstvo
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični splošni pregledi, za učence 1. in 3. razredov tudi cepljenje.
Šolska zobna ambulanta dela v Zdravstvenem domu Grosuplje za učence matične šole, za učence in predšolske otroke podružničnih šol Kopanj, Št. Jurij, Žalna in Šmarje – Sap v šolski zobni ambulanti na šoli Šmarje – Sap.