i-šola

Arnesove e-storitve za učence
Spletne učilnice

Spletne učilnice se uporabljajo v nekomercialne namene kot podpora pouku in so na spletnem naslovu: https://moodle.oslag.si/. Učenci pridobijo dostop do spletnega mesta tako, da starši izpolnijo prijavnico, ki jo posreduje učitelj, ki je pripravil spletno učilnico. Pri delu v spletnih učilnicah veljajo Pravila šolskega reda in pravila uporabe omrežja Arnes.

E-pošta

E-pošta se uporablja v nekomercialne namene kot podpora pouku. Dostop do e-poštnih predalov je prek spletne strani: https://webmail.arnes.si/posta/. Učenci pridobijo dostop do e-pošte tako, da starši izpolnijo prijavnico, ki jo posreduje posamezni učitelj, ki to storitev potrebuje za pouk svojega predmeta. Pri e-poštnem komuniciranju veljajo Pravila šolskega reda in pravila uporabe omrežja Arnes.

Eduroam

eduroamEduroam je brezžično omrežje, ki se uporablja v izobraževalne namene. Dostop do omrežja pridobijo učenci tako, da starši izpolnijo prijavnico, ki jo posreduje učitelj, ki potrebuje Eduroam za pouk. Pri uporabi omrežja veljajo Pravila šolskega reda in pravila uporabe omrežja Arnes. (Nastavitve za povezavo posameznih naprav se najdejo na Arnesovi strani.)

O365

Dostop do storitve prenosa paketa O365 učenci pridobijo tako, da starši izpolnijo prijavnico, ki jo posreduje računalnikarka – organizatorica inf. dejavnosti Marina Furlan.

—————————————

Sprememba gesel za storitve

E-pošta: po prijavi v predal: > “Osebne nastavitve” > “Geslo”.

AAI NetID račun: prijava z AAI računom na spletno stran http://mss-idm-3.sio.si/sio-mdm/, podrobneje v navodilih na spletnem naslovu https://aai.arnes.si/static/ldap/sio-mdm-navodila.pdf

————————————–

Dostop do storitev se dodeljuje učencem izključno za uporabo v izobraževalne namene. OŠ LA Grosuplje si pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, če presodi, da uporabnik nedopustno uporablja storitev in omrežje. Za nedopustno uporabo storitve oz. omrežja se šteje vsako ravnanje v obliki storitve ali opustitve, zaradi katerega OŠ LA Grosuplje ali komu tretjemu nastane, ali bi lahko nastala škoda, ali pa uporablja storitev oz. omrežje v nasprotju z nameni, zaradi katerih je bila storitev oz. omrežje vzpostavljeno. Za nedopustno uporabo se šteje zlasti: (1) omogočanje dostopa do omrežja tretjim osebam (to vključuje posojanje dodeljenega uporabniškega imena komurkoli), (2) poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku, (3) namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov omrežja, (4) oglaševanje po elektronski pošti in pošiljanje verižnih pisem, (5) uničevanje, spreminjanje, pošiljanje, kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov, (6) ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo ali pornografsko vsebino, (7) posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov servisom na omrežju.


 

E-storitve za zaposlene
Spletne učilnice
E-zbornica
E-pošta
Eduroam
O365
eAsistent

 


Naše vozlišče na Tovarniški je odprlo optične povezave še šestim zavodom v Grosupljem

V začetku oktobra 2016 je na Tovarniški pričelo z delovanjem vozlišče, ki omogoča optično povezavo več zavodom v Grosupljem. 19. 10. 2016 sta optični dostop do interneta dobili tudi stavbi na Tovarniški 14 in Adamičevi 29.

Od leta 2014 sodelujemo v vseslovenskem projektu “IR optika“, katerega namen je vzpostavitev optične povezljivosti za organizacije s področja izobraževanja in raziskovanja do ene skupne ali več skupnih priklopnih točk s povezavo v Slovensko akademsko in izobraževalno omrežje – Arnes. Tako vzpostavljene optične povezave bodo omogočile ultra hitre (večgigabitne) povezave organizacij v skupno zaprto omrežje Arnes, kar pomeni zmogljivo, dolgoročno stabilno in trajno komunikacijsko rešitev.

Projekt IR optika je v 50 izbranih krajih razdeljen na 52 sklopov zaokroženih enot v posameznem kraju in njegovi okolici, v okviru katerih bodo zagotovljene povezave do zavodov na tem območju. Zaradi neznank, ki izvirajo iz stanja na terenu, morajo ponudniki skladno z javnim razpisom povezati najmanj 80 % organizacij s seznama, hkrati pa so z modelom ocenjevanja ponudb motivirani k povezavi vseh lokacij v posameznem sklopu.

Ciljna populacija za zagotovitev širokopasovnih povezav preko optičnih vodov:
– 50 krajev s pomembnimi organizacijami s področja izobraževanja in raziskovanja
– 621 organizacij v teh krajih (predvidoma jih mora biti v okviru projekta povezanih najmanj 455)
– 118.096 raziskovalcev, učiteljev, študentov, dijakov in učencev

Javni zavodi, ki so vključeni v projekt, so izbrani glede na področje izobraževanja in raziskovanja ter doseganja največjega števila končnih uporabnikov za uporabljena sredstva. Vzpostavitev optičnih povezav je s stroškovnega vidika smiselna v krajih, kjer ima Arnes vzpostavljeno lastno komunikacijsko vozlišče. Saj se le preko teh vozlišč lahko upravičene organizacije povežejo v enotno slovensko izobraževalno in raziskovalno omrežje. Arnes ima 47 vozlišč, v 36 krajih. V predlaganih krajih je okoli 70 % šolajoče se mladine v Sloveniji. Glede na kriterije je do optičnih povezav, ki bodo financirane v okviru projekta IR optika potencialno upravičenih 621 organizacij.

Povezava zavoda do omrežja Arnes in s tem do interneta bo zagotovljena z nakupom para optičnih vlaken od lokacije zavoda do najbližje lokacije Arnesovega vozlišča. Zagotovljena bo tudi potrebna aktivna oprema za delovanje povezave (optični pretvorniki in stikala), ki bo omogočala hitrosti najmanj 1 Gb/s. Lastnik optičnih vlaken in aktivne opreme bo ministrstvo. Od izvajalcev v okviru razpisa zahtevamo jamstvo za 25 letno delovanje kupljenih optičnih vlaken. Po končanem projektu in vzpostavljeni optični povezavi zavod vsaj 25 let s tem ne bo imel stroškov. Morebitno povečevanje zmogljivosti povezave bo po potrebi izvedeno z zamenjavo aktivne omrežne komunikacijske opreme.


Projekt Varno z e-kolesom

V okviru kolesarskega izpita se je v šolskem letu 2015/2016 začel šolski projekt ozaveščanja o varovanju osebnih podatkov in obnašanja na spletu za učence petih razredov. Vodi ga Alenka Zabukovec, sodelujejo tudi vse razredničarke petega razreda. Inovativni pristop, aktualne vsebine in velik entuziazem so temelj, zaradi katerega uspeh (večja ozaveščenost) ne bi smel izostati.

V okviru pouka računalniških predmetov na Tovarniški bo celo šolsko leto velik poudarek na temi varne rabe interneta in varovanju osebnih podatkov.