Obvestilo o izbirnih predmetih za š. l. 2017/2018

Poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda v š. l. 2017/2018.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena v publikaciji Izbirni predmeti na OŠ LA Grosuplje (za 2017-2018), podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS: obvezni izbirni in neobvezni izbirni.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • 1. razreda in učenec od 4. do 9. razreda lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti), prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo izjavo na prijavnici.

Prijavnice so učenci oddali v marcu 2017.

Na osnovi prijav smo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere je bilo prijavljeno zadostno število učencev v skladu z veljavno zakonodajo. Ker so neobvezni izbirni predmeti del razširjenega programa šole, se lahko izvajajo izven rednega pouka (lahko 6. šolsko uro in/ali 7. šolsko uro). Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko.

Preberite  “obvestilo o izvajanju obveznih in neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2017-18”, v katerem je seznam obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, ki jih izvajamo v šolskem letu 2017/2018.


Sprememba izbirnih predmetov

Na začetku šolskega leta (do 8. septembra 2017) je obstajala možnost zamenjave predmeta oz. prijave/odjave v skladu z že oblikovanimi skupinami v oddelku oz. če je prostor v skupini. Starši so vlogo poslali po e-pošti. Če je bila sprememba možna v okviru že izoblikovanih skupin in predmetov v določenem oddelku, je bil učenec obveščen tako, da mu je razrednik ali učitelj izbirnega predmeta najkasneje do 1. 10. 2017 posredoval nov urnik, na katerem je bilo zapisano, od kdaj naprej lahko obiskuje učenec pouk po novem urniku – do prejema novega urnika je učenec obiskoval pouk po obstoječem urniku.

 

Vodstvo šole