Spoštovani učenci in starši,

poleg obveznih predmetov osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1. in za učence od 4. do 9. razreda v š. l. 2019/20.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena v publikaciji Izbirni predmeti na OŠ LA Grosuplje (za 2019-20), podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS: obvezni izbirni in neobvezni izbirni.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec:

  • 7., 8. in 9. razreda izbere dve uri pouka tedensko obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši;
  • 1. razreda in učenec od 4. do 9. razreda lahko izbere največ dve uri pouka tedensko neobveznih izbirnih predmetov. Učenec lahko neobveznega predmeta sploh ne izbere. Za učence, ki se bodo odločili, da bodo obiskovali neobvezni izbirni predmet, bo obiskovanje pouka obvezno (odsotnost bo potrebno opravičiti), prav tako bo ocena neobveznega izbirnega predmeta enakovredna ostalim.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo izjavo na prijavnici (ki so jo učenci dobili aprila 2019). O oprostitvi odloča ravnateljica, ko se avgusta oz. septembra preveri vpise učencev v glasbene šole z javno veljavnim programom. OŠ LA Grosuplje je septembra 2019 preverila vpise v glasbene šole – ravnateljica je odločila, da se vsem učencem, katerih starši so vložili predlog za uveljavljanje obiskovanja glasbene šole namesto sodelovanja pri izbirnih predmetih, oprosti obiskovanje obveznih izbirnih predmetov v želenem obsegu. Učenci bodo prejeli odločbe o oprostitvi.

Šola je, skladno z veljavno zakonodajo in s prostorskimi ter kadrovskimi zmožnostmi, v aprilu 2019 pripravila nabor obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. Učenci so dobili prijavnice za izbirne predmete in jih izpolnjene vrnili razrednikom. Na podlagi prijav smo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto.  Za učence smo pripravili obvestila o izbiri izbirnih predmetov.

Ker so neobvezni izbirni predmeti del razširjenega programa šole, se lahko izvajajo izven rednega pouka (lahko 6. šolsko uro in/ali 7. šolsko uro). Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jezik dve uri tedensko.


SPREMEMBA IZBIRNIH PREDMETOV (naknadna prijava/odjava) je bila možna od 9. do 13. septembra 2019 v okviru že oblikovanih skupin oddelka. Rok oddaje je bil spremenjen, ker je bil, zaradi nepredvidenih okoliščin, ki so se zgodile po 19. 8. 2019, pripravljen nov urnik pouka, ki je stopil v veljavo s ponedeljkom, 9. 9. 2019.

Starši so prek spleta izpolnili vlogo za spremembo izbirnih predmetov. Vloge bodo obravnavane in če bo sprememba možna v okviru že izoblikovanih skupin in predmetov v določenem oddelku, bodo starši obveščeni prek e-pošte najkasneje do 1. 10. 2019. Starši bodo prejeli tudi nov urnik otroka, na katerem bo zapisano, od kdaj naprej lahko obiskuje učenec pouk po novem urniku (do prejema novega urnika mora učenec obiskovati pouk po obstoječem urniku).

Seznam predmetov, ki jih izvajamo v aktualnem šolskem letu, je dostopen prek povezave: http://url.sio.si/oslag-izbirni.

Vodstvo šole