Izbirni predmeti, ki se bodo izvajali v šolskem letu 2021/22

Na podlagi zbranih prijav na izbirne predmete za prihodnje šolsko leto, smo izbrali predmete, ki se bodo izvajali.

Učenci bodo v šoli prejeli obrazec Pregled prijav na izbirne predmete za leto 2021/22. V primeru, da vam izbrani predmeti ne ustrezajo, jih lahko še zamenjate s predmeti na spodnjem seznamu. Vlogo za spremembo izbirnih predmetov posredujete pomočnici ravnateljice Darji Krivec na elektronski naslov darja.krivec(at)oslag.si do vključno srede, 10. 9. 2021.

a) OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:
7. razred:

 • Italijanščina I
 • Likovno snovanje I
 • Nemščina I
 • Obdelava gradiv – les
 • Računalništvo – urejanje besedil
 • Sodobna priprava hrane
 • Šah – šahovske osnove
 • Šport za zdravje in šport za zdravje – tabor

8. razred:

 • Italijanščina II
 • Kemija – poskusi v kemiji
 • Likovno snovanje II
 • Nemščina II
 • Obdelava gradiv – umetne snovi
 • Računalništvo – multimedija
 • Šah – šahovske strategije
 • Šolsko novinarstvo
 • Šport – izbrani šport: košarka, nogomet, odbojka

9. razred:

 • Italijanščina III
 • Kemija v življenju
 • Kemija – poskusi v kemiji
 • Likovno snovanje III
 • Nemščina III
 • Obdelava gradiv – kovine
 • Računalništvo – računalniška omrežja
 • Šah – šahovsko kombiniranje
 • Šport za sprostitev
 • Turistična vzgoja

b) NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

ME Tovarniška:

4., 5. in 6. razred:

 • Nemščina – drugi tuji jezik
 • Italijanščina – drugi tuji jezik
 • Računalništvo
 • Šport

7., 8., 9. razred:

 • Francoščina – drugi tuji jezik

DE Adamičeva

1. razred:

 • Angleščina – prvi tuji jezik

PŠ Kopanj

4., 5. razred:

 • Računalništvo

PŠ Št. Jurij

1. razred:

 • Angleščina – prvi tuji jezik

4., 5. razred:

 • Računalništvo
 • Šport

PŠ Žalna

1. razred:

 • Angleščina – prvi tuji jezik

4., 5. razred:

 • Računalništvo
 • Šport

 

Predstavitev izbirnih predmetov

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje želje, interese in zmožnosti.

Zakon o osnovni šoli določa, da šola učencem ponudi:

a) obvezni program: obvezne izbirne predmete za učence 7., 8. in 9. razreda:

 • učenec izbere 2 uri obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši,
 • obvezni izbirni predmeti se izvajajo 1 uro na teden, le tuji jeziki 2 uri na teden,
 • učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

b) razširjeni program: neobvezne izbirne predmete za učence 1. razreda in od 4. do 9. razreda:

 • učenec lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa se odloči, da pouka neobveznih izbirnih predmetov ne bo obiskoval,
 • neobvezni izbirni predmeti se izvajajo 1 uro na teden, le tuji jeziki 2 uri na teden.

Obisk pouka izbranih izbirnih predmetov je obvezen in se ocenjuje. Učenec napreduje v višji razred, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen pri vseh predmetih, tudi izbirnih.

Potek izbire izbirnih predmetov:

mesec dejavnost
april objava razpisa za šolsko leto 2021/22 na spletni strani šole
zbiranje prijav prek eAsistenta za starše
maj oblikovanje skupin, seznanitev učencev in njihovih staršev
na pisno prošnjo staršev še možnost menjave izbirnega predmeta
junij dokončno oblikovanje skupin
september morebitne menjave skupin

Navodila in vsebine izbirnih predmetov so predstavljene v dveh publikacijah za šolsko leto 2021/22:

Prijave na izbirne predmete starši oddajte prek eAsistenta za starše med 15. in 23. aprilom 2021.

Skupaj z vašim otrokom označite izbirne predmete, ki jih otrok želi obiskovati v prihodnjem šolskem letu.

Če otrok neobveznih izbirnih predmetov ne bo obiskoval, v prijavnici označite “Ne bo obiskoval/-a nobenega predmeta”.

Starši, ki potrebujete pomoč pri prijavi v eAsisitent (npr. pozabljeno geslo, težave ob prijavi …), se obrnite na eAsisitent prek elektronskega naslova starsi(at)easistent.si ali telefonske številke 01 777 3399.

eAsistent je za starše pripravil navodila za oddajo obveznih izbirnih predmetov in navodila za oddajo neobveznih izbirnih predmetov.

Za vse morebitne nejasnosti se lahko obrnete na razrednika, predvidenega učitelja izbirnega predmeta ali na pomočnico ravnateljice Darjo Krivec na elektronski naslov darja.krivec(at)oslag.si.

Vloga za spremembo izbirnih predmetov