Obvezni izbirni predmeti v osnovni šoli

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje interese in sposobnosti. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti sodijo pod obvezni program in so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno- izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Predmeti se razlikujejo tudi glede na čas trajanja, in sicer:

  • triletni predmeti (učenec jih lahko izbere vsa tri leta),
  • triletni predmeti, lahko tudi krajši (učenec jih lahko izbere tri leta ali manj),
  • enoletni, ki so vezani na razred (lahko se jih ponudi samo v določenem razredu),
  • enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati).

Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen in se ocenjuje. Učenec napreduje v višji razred, če je ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjen pri vseh predmetih, tudi izbirnih.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec izbere izbirne predmete 2 uri tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro na teden (lahko tudi strnjeno v polovici šolskega leta), le tuji jeziki 2 uri na teden.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Izvajali bomo pouk le tistih izbirnih predmetov, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu z veljavno zakonodajo.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Starši posredujejo razredniku pisni predlog o oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih in v Prijavi izbirnih predmetov za leto 2023/24 označijo:

  • učenec ne želi obiskovati izbirnih predmetov (obe uri oproščen) ali
  • učenec želi obiskovati 1 uro izbirnih predmetov (ena ura oproščena).

V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo predlog najkasneje do 31. avgusta 2023.

Zamenjava izbirnega predmeta

Učence bomo v skupine izbirnih predmetov dokončno razvrstili do junija 2023.

Izjemoma lahko učenec izbrani izbirni predmet še zamenja, vendar le pod pogojem, da je v skupini, v katero se želi vključiti, še prostor, da se urnik nove skupine ujema z urnikom učenca, in da prestop ne pomeni ukinitve skupine izbirnega predmeta.

Starši učenca oddajo razredniku ali na elektronski naslov martina.setinacoz@oslag.si vlogo za spremembo obveznih izbirnih predmetov; vloga je na spletni strani šole www.oslag.si. Učenec do pisnega odgovora šole obiskuje pouk do takrat izbranega izbirnega predmeta. Od oktobra dalje menjave izbirnih predmetov niso več mogoče.

Število skupin izbirnih predmetov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako leto določi število skupin izbirnih predmetov. Izvajali bomo tiste predmete, katere bo izbralo največ učencev.