Prijava/odjava šolske prehrane

Odjava obrokov za določen dan

Starši lahko posamezen obrok za določen dan ali za določeno obdobje začasno odjavijo:

 • po telefonu na številko: 01 7812 830 ali
 • z sms sporočilom na številko: 051 614 270 ali
 • z e-pošto na naslov: prehrana(at)oslag.si ali
 • osebno pri šolski administratorki.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en dan prej, in sicer najpozneje do 8. ure. Odjava se upošteva prvi naslednji šolski dan. Če starši obrokov ne odjavijo pravočasno, plačajo starši za ta dan polno ceno šolske prehrane.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi organizator dejavnosti.

Prijava obrokov za določen dan

Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če starši ali učenec še isti dan pred začetkom pouka obvesti šolsko administratorko, da bo prisoten pri pouku.


Prijava/odjava na šolsko prehrano

Starši ali skrbniki (v nadaljevanju starši) lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano konec šolskega leta za naslednje šolsko leto oz. kadarkoli med šolskim letom. Prijava na šolsko prehrano se vloži na predpisanem obrazcu na strani Ministrstva, oz. na obrazcu, ki ga je pripravila šola.

Starši in drugi uporabniki šolske prehrane sklenejo s šolo pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.

Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Starši lahko za stalno prekličejo vse ali posamezne obroke šolske prehrane oz. odjavijo prehrano, tako da pisni preklic pošljejo:

 • po pošti na naslov: “Prehrana OŠ LA Grosuplje, PŠ Šmarje – Sap, Ljubljanska c. 49, 1293 Šmarje – Sap” ali
 • z e-pošto na naslov: prehrana(at)oslag.si.

Preklic velja z naslednjim dnem, če je oddan do 8. ure zjutraj.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učencev oziroma staršev, da bodo:

 • spoštovali pravila šolske prehrane,
 • plačali prispevek za šolsko prehrano s položnico, ki jo dobijo do 11. v mesecu,
 • pravočasno odjavili posamezni obrok v skladu s pravili šolske prehrane,
 • plačali polno ceno obroka, če ga niso pravočasno odjavili,
 • šoli v 30-ih dneh sporočili vsako spremembo podatkov, ki so jih podali v pisni prijavi na šolsko prehrano.

 

Sprememba načina prejemanja položnic

Starši lahko spremenijo način prejemanja položnic, iz pošiljanja po pošti v pošiljanje po elektronski pošti in obratno. Postopek je opisan na strani Plačevanje stroškov in subvencioniranje“.