Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba nudi pomoč in svetovanje učencem, staršem in učiteljem.

V primeru učnih, osebnih ali drugih težav se lahko učenci in starši obrnejo na svetovalne delavke, ki delujejo na posameznih enotah naše šole. Zaželeno je, da se za termin razgovora predhodno dogovorite po telefonu ali elektronski pošti.

Kontaktni podatki v vizitki šole

Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženci na šoli. Na svoj poseben način se prek svetovalnega odnosa vključuje v procese dogovarjanja, sodelovanja in povezovanja.

Sodeluje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za učenje in napredovanje vseh učencev. Delo temelji na:

 • posebni skrbi pri sprejemanju in uvajanju otrok v šolo, pri prehodih otrok med šolanjem in pri prehodih učencev v srednjo šolo,
 • upoštevanju splošnih značilnostih razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter upoštevanju njihovih posebnosti,
 • upoštevanju ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo učenci.

Svetovalne delavke skušajo biti pri svojem delu fleksibilne in se vedno znova prilagajajo konkretnim potrebam šole in njenih udeležencev. Sodelujejo na naslednjih področjih življenja in dela šole:

 • šolska kultura, vzgoja, klima, šolski red,
 • spoznavni, čustveni in socialni razvoj otrok,
 • šolanje in poklicna orientacija,
 • preventiva na področju zasvojenosti,
 • socialne in ekonomske stiske.

 


 

Delo z nadarjenimi učenci

Nadarjenost se kaže v različnih oblikah. Nadarjeni ali talentirani so otroci, ki pokažejo visoke dosežke ali zmožnosti na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem in umetniškem področju. Za visoko splošno sposobnost, ki omogoča doseganje izjemnih rezultatov na več področjih hkrati, se v definiciji uporablja izraz “nadarjenost”, za visoke specifične sposobnosti, ki vodijo do uspeha na posebnih področjih pa se uporablja izraz “talentiranost”. Poleg učencev z dejanskimi visokimi dosežki pa med nadarjene spadajo tudi tisti s potencialnimi zmožnostmi za take dosežke, ki pa jih zaradi različnih vzrokov (nezainteresiranost, nizka samopodoba, motnje pozornosti in hiperaktivnost, čustvena in socialna nezrelost ipd.) ne dosegajo.

Nadarjeni in talentirani učenci potrebujejo poleg običajnih učnih programov tudi njim prilagojen pouk in dejavnosti, zato te učence upravičeno uvrščamo v skupino učencev s posebnimi potrebami. Odkrivanje se praviloma izpelje v prvi triadi, po potrebi še v drugi in tretji. V prvi triadi poteka delo v okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka, v drugi in tretji triadi v oblikah notranje diferenciacije in pouka v manjših učnih skupinah. Nadarjene učence se spodbuja tudi k vključevanju v zunanje inštitucije in v primerne interesne dejavnosti.

Odkrivanje nadarjenih poteka v treh stopnjah:

 • evidentiranje (učni uspeh, dosežki, tekmovanja, hobiji, učiteljevo mnenje in mnenje šolske svetovalne službe),
 • identifikacija (učiteljeva ocena, izjemni dosežki, testi sposobnosti, testi ustvarjalnosti),
 • seznanitev in pridobitev mnenja staršev.

Pri tem sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in po potrebi zunanji strokovnjaki.

V prvi triadi se izvedeta samo evidentiranje ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev. V drugi triadi, po potrebi tudi v tretji, pa se izvede tudi identifikacija in se ponovno pridobi mnenje staršev o otroku.

Za nadarjene učence se izdela individualiziran program in se jih kontinuirano spremlja. Za strokovno delo z nadarjenimi učenci je na vsaki enoti OŠ LA Grosuplje poleg učiteljev in svetovalne službe zadolžen tudi koordinator za delo z nadarjenimi.


 

Delo z učenci Romi

Dodatna strokovna pomoč za učence Rome je namenjena predvsem premagovanju ovir, ki nastanejo zaradi kulturnih, socialnih in jezikovnih razlik. V prvi triadi bogatimo besedni zaklad, razvijamo slušno razumevanje in spretnosti govornega sporočanja ter predpisalnih zmožnosti. Učenci pridobivajo tudi številčne in količinskih predstave, se učijo orientirati na listu in v prostoru, skrbeti za šolske potrebščine in spoštovati šolska pravila. V drugi in tretji triadi je dodatna strokovna pomoč namenjena razlagi in utrjevanju učne snovi. Učno snov učencu predstavimo na konkretnejši ravni in ob uporabi preprostejšega jezika.


 

Učna pomoč

Učne težave se pojavljajo pri zelo raznoliki skupini učencev z različnimi umskimi, socialnimi, čustvenimi in drugimi značilnostmi, ki imajo pri učenju pomembno večje težave kot njihovi vrstniki. Največkrat pa gre za sovplivanje različnih dejavnikov. Zakonodaja (Zakon o osnovni šoli, Ur. l. RS št. 81/2006, 11. člen) učence z učnimi težavami uvršča med učence s posebnimi potrebami. Tem učencem šole prilagajajo oblike in metode dela ter zagotavljajo dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. Za otroke s posebnimi potrebami velja t. i. koncept vključevanja. Pri tem ne smemo biti osredotočeni samo na posameznika, ampak tudi na učno okolje – pouk in učilnico kot prostor učenja. Šola pomaga tako učencem z odločbo o usmeritvi kot učencem s splošnimi učnimi težavami, ki odločbe nimajo.

Pri delu z učenci, ki imajo težave pri učenju, razlikujemo pet osnovnih stopenj pomoči:

1. Pomoč učitelja pri pouku (skupinskem, nivojskem), dopolnilni pouk in pomoč v okviru podaljšanega bivanja.

2. Pomoč šolske svetovalne službe in/ali (mobilne) specialnopedagoške službe.

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč, ki jo izvajajo strokovni delavci šole – specialni pedagogi, učitelji in svetovalni delavci. Za učence, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč (nimajo pa Odločbe o usmeritvi), šola glede na strokovno presojo in razpoložljive možnosti izvaja edinstveni oz. izvirni delovni projekt pomoči.

4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove (pedopsihiatrija, center za sluh in govor, svetovalni center za otroke, mladostnike in starše).

5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ko otrok pridobi odločbo o usmerjanju, se mu nudi dodatna strokovna pomoč v skladu z določili odločbe.


 

Dodatna strokovna pomoč

Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ko otrok pridobi Odločbo o usmerjanju, se mu nudi dodatna strokovna pomoč s strani predmetnih ali razrednih učiteljev, psihologinje, defektologinje in po potrebi zunanjih sodelavcev. Ti s posebnimi oblikami pomoči pomagajo otroku pri premagovanju težav in odpravljanju primanjkljajev. Te oblike pomoči se izvajajo pri učenju, sproščanju negativnih čustev, navajanju na učne in delovne navade, pri razvoju ustvarjalnosti, krepitvi koncentracije, pozornosti ali treningu socialnih veščin. Učenci lahko pridobijo praviloma največ 5 ur dodatne strokovne pomoči, ki se izvajajo v posebni skupini ali individualno v oddelku oziroma izven oddelka.

Programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo pa so poleg učencev z učnimi težavami lahko deležni tudi otroci, pri katerih se pojavljajo težave na vzgojnem, čustvenem ali vedenjskem področju, za kar pa je prav tako potrebno opraviti določeno diagnostiko in pridobiti mnenje ustreznih strokovnjakov.

Kdaj razmišljati o zahtevi za začetek postopka usmerjanja?

O zahtevi za začetek postopka usmerjanja razmišljamo, kadar:

 •  učenec redno obiskuje dopolnilni pouk in je deležen pomoči in določenih prilagoditev pri pouku,
 •  je učenec obiskoval ali obiskuje individualni pouk – učno pomoč,
 •  se težave pri učenju stopnjujejo oz. ostajajo kljub vsej omenjeni pomoči nespremenjene,
 • ima učenec izrazite zdravstvene težave, ki ga omejujejo pri nemotenem izpolnjevanju šolskih obveznosti,
 • težave kljub pomoči vztrajajo dlje časa.

Vpis novincev

V šolo vpisujemo učence iz našega šolskega okoliša. V primeru, da bi starši želeli vpisati otroka na našo šolo, pa ne stanujejo v našem šolskem okolišu, je potrebno vpis opraviti na osnovni šoli, na katero sodijo, na našo šolo pa se naslovi vlogo za prepis, v kateri se navede vse podatke o otroku in starših ter razloge za to.

Vloga za prepis na OŠ LA Grosuplje


 Izobraževanje na domu

ZOsn določa (89. člen), da se lahko učenci izobražujejo na domu. Starši najkasneje do začetka šolskega leta o izobraževanju otroka na domu pisno obvestijo osnovno šolo, v katero je otrok vpisan.

Obvestilo staršev o izobraževanju na domu