Sprememba šolskega okoliša, veljavna od 1. 1. 2020 (24. 12. 2019, Uradni list RS, št. 79/2019, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje):

V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju, sodijo naselja:
– Osnovna šola LA Grosuplje, Tovarniška cesta 14: Grosuplje z naslednjimi ulicami: Adamičeva cesta vse parne številke, Pod gozdom cesta I od številke 6 dalje, Pod gozdom cesta II od številke 9 dalje, Pod gozdom cesta III do VIII, Stritarjeva cesta, Kadunčeva cesta, Kolodvorska ulica, Taborska cesta, Industrijska cesta, Cesta Toneta Kralja, Kosovelova cesta, Levstikova cesta, Trubarjeva cesta, Prečna pot, Partizanska cesta, Veselova cesta I do III, Jurčičeva cesta I do III, Jurčičeva pot, Pod hribom I do III, Tovarniška cesta, Hribska pot, Pri nadvozu, Kersnikova cesta, Jakhlova cesta, Župančičeva cesta, Kovačičeva cesta, Obrtniška cesta, Cesta na Krko, Gasilska cesta, Rožna dolina, Malo Mlačevo št. 23, 24, 33, 35, Veliko Mlačevo številke 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 62 in 63, Spodnja Slivnica, Ponova vas do številke 12 in št. 81, 81 b in 81 c, Brezje, Brvace;
– Podružnična šola Žalna: Žalna, Velika Loka, Mala Loka, Luče, Plešivica pri Žalni, Lobček, Zagradec pri Grosupljem, Veliko Mlačevo, razen številk iz prve alineje, Malo Mlačevo razen številk iz prve alineje, Velika Ilova Gora, Mala Ilova Gora, Gabrje pri Ilovi Gori;
– Podružnična šola Št. Jurij: Št. Jurij, Vino, Vrbičje, Udje, Podgorica pri Št. Juriju, Gornji Rogatec, Bičje, Cerovo, Mala vas, Pece, Ponova vas od številke 13 dalje, Medvedica, Velike Lipljene, Male Lipljene, Rožnik, Škocjan, Železnica;
– Podružnična šola Kopanj: Velika Račna, Mala Račna, Predole, Čušperk.
Matična enota je Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.
Šolski okoliš iz prvega odstavka tega člena je zarisan v kartografskem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in je na vpogled na Geodetski upravi Republike Slovenije, izpostavi Grosuplje.
Ustanovitelj v skladu z zakonskimi pristojnostmi določi pogoje za prepise otrok iz drugih šolskih okolišev.
Opredeli se:
– skupni šolski okoliš Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje in Osnovne šole Brinje Grosuplje kamor sodi:
Grosuplje z naslednjimi ulicami: Adamičeva cesta vse neparne številke, Pod gozdom cesta I številke 1, 2, 3, 5, Pod gozdom cesta II od 1 do 8 in (po popravku odloka št. 601-1/97 z dne 24. 2. 2020) Stranska pot I/1d;
– skupni šolski okoliš Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje in Osnovne šole Šmarje – Sap kamor sodijo: Brvace;
– skupni šolski okoliš Podružnične šole Žalna in Podružnične šole Kopanj kamor sodijo: Velika Ilova Gora, Mala Ilova Gora, Gabrje pri Ilovi Gori.
Otroka s stalnim prebivališčem v skupnem šolskem okolišu obeh šol iz prejšnjega odstavka imajo starši pravico vpisati v katerokoli šolo v skupnem šolskem okolišu. Pri razporeditvi vpisanih otrok posamezna šola upošteva kriterij prostih kapacitet po vpisu otrok iz gravitacijskega območja šole.

 

Učenci podružničnih šol Kopanj, Št. Jurij in Žalna obiskujejo pouk od 6. do 9. razreda na matični šoli na Tovarniški cesti 14 v Grosupljem.

Načrt šolskih poti si ogledate na strani: Vizitka šole > Prevozi.

 

 

 


Posodobljeno 2. 12. 2021.