Katalog informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:

OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE

Tovarniška cesta 14

1290 Grosuplje

tel: 01 7888 800; 01 7888 801

fax: 01 7888 804

Odgovorna uradna oseba: Janja Zupančič, prof. angleščine in nemščine, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: Januar 2012
Datum zadnje spremembe: 15. 8. 2017 z veljavnostjo 1. 9. 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.oslag.si/

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: osnovnošolsko splošno izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

Matična enota Tovarniška

Oddelki od 6. do 9. razreda

Tovarniška cesta 14, 1290 Grosuplje

tel: 01 7888 800; 01 7888 801

Dislocirana enota Adamičeva

Dislocirani oddelki od 1. do 5. razreda

Adamičeva 29, 1290 Grosuplje

tel.: 01 7888 816

 

Podružnična šola Kopanj

Velika Račna 43, 1290 Grosuplje

Začasni naslov Velika Račna 22, 1290 Grosuplje

tel.: 01 7888 827

 

Podružnična šola Št. Jurij

Št. Jurij 11, 1290 Grosuplje

tel.: 01 7888 825

 

Podružnična šola Žalna

Žalna 1, 1290 Grosuplje

tel.: 01 7812 840

 

Kontakti in vodje enot, druge telefonske številke v vizitki šole.
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Janja Zupančič, ravnateljica

Tel. št. : 01 7888 800

Fax: 01 7888 804

e-poštni naslov: janja.zupancic2(at)guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 1. Organizacijsko in delovno področje
 • Pravila šolskega reda
 • Pravila delovanja sveta staršev OŠ LA  Grosuplje
 • Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Hišni red

 

 1. Področje osebnih podatkov
 • Pravilnik, s katerim se določajo postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov na OŠ LA Grosuplje

 

 1. Finančno področje
 • Pravilnik o računovodstvu v OŠ LA Grosuplje
 • Navodila o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov v OŠ LA Grosuplje
 • Navodila o kroženju knjigovodskih listin v OŠ LA Grosuplje
Državni predpisi

Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda: http://www.pisrs.si/Pis.web/

Druge povezave na državne registre:

– Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si

– Uradni list RS: http://www.uradni-list.si

– Državni zbor: http://www.dz-rs.si

– EU portal: http://europa.eu/index_sl.htm

– Občina Grosuplje: http://www.grosuplje.si/

 

Zakoni in pravilniki:

Predpisi lokalnih skupnosti
 • Odlok o ustanovitvi (8. 3. 2017)
 • Pogodba o uporabi ter upravljanju objektov, naprav in opreme in drugih sredstev javnih zavodov
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.č Seznam predlogov predpisov (prek državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt
 • Program dela
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno – sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
 • Volitve v nazive učiteljev
 • Imenovanje ravnatelja
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin
2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 • Popis nepremičnin
*Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Urnik oddelkov
 • Urnik učiteljev
 • Urnik govorilnih ur
 • Urnik šolskih prevozov
 • Šolski koledar

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
 • Spletni dostop
 • Fizični dostop:

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Tovarniška c. 14

1290 Grosuplje

Uradne ure: vsak delovni dan od 10.00 do 13.00 od 20. avgusta do 10. julija

 

 

 

4.  in 5. Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja (stroški za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja)
Stroški posredovanja informacij javnega značaja in način plačevanja Določeni z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
 1. Urnik šolskih prevozov
 2. Urnik govorilnih ur
 3. Urnik pouka