Informacije o vpisu prvošolcev

 

Vpis otroka v 1. razred

Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let. Vpis poteka v februarju. Na domači naslov bodočih prvošolcev šola pošlje vabilo k vpisu. Postopek vpisa otroka v 1. razred poteka v osnovni šoli v okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno biva. S seboj prinesete izpolnjene in podpisane obrazce, ki jih prejmete skupaj z vabilom.

Vpis iz drugih okolišev

Če želite vpisati otroka izven svojega šolskega okoliša, ga najprej vpišete v osnovno šolo v svojem šolskem okolišu, na želeno šolo pa naslovite vlogo za prepis (po pošti ali osebno pri vpisu). V vlogi navedite utemeljene razloge, zakaj želite otroka vpisati v drugo osnovno šolo. Pri navedbi razlogov bodite čimbolj izčrpni in konkretni, napišite tudi, na katero šolo ste bili vabljeni. S prepisom oz. vpisom na šolo izven šolskega okoliša se morata strinjata oba starša, ki to potrdita s podpisoma na vlogi.
S prepisom se morata strinjati obe šoli.
Če bi želeli zamenjati enoto znotraj OŠ LA Grosuplje, je postopek enak.

Odlog šolanja

 • Če želite odložiti začetek šolanja svojega otroka za eno leto, morate oddati vlogo za odlog šolanja, na kateri jasno opredelite vzroke, navedete vrtec in otrokovega vzgojitelja ter osebnega zdravnika (pediatra). Z vlogo za odlog se morata strinjati oba starša, ki to potrdita s podpisoma na vlogi.
 • Vzrok za odlog je zrelost na spoznavnem, govornem, čustvenem, socialnem in gibalnem področju in/ali zdravstveno stanje otroka. Starost sama po sebi še ni vzrok za odlog, saj otrok, rojen decembra, ni nič bolj upravičen do odloga kot tisti, ki je rojen v začetku koledarskega leta.
 • V primeru vloge za odlog šolanja je vaš otrok vabljen na ugotavljanje pripravljenosti na šolo pri šolski psihologinji. Za mnenje na podlagi standardiziranega vprašalnika zaprosimo tudi vrtec, ki ga vaš otrok obiskuje.
 • O vaši vlogi odloča komisija, ki jo imenuje ravnateljica šole in jo sestavljajo svetovalna delavka enote, vzgojitelj vašega otroka in zdravnik (pediater). V skladu z odločitvijo komisije se izda odločba, s katero se vaši vlogi ugodi ali ne ugodi.
 • Odlog šolanja ureja Zakon o osnovni šoli (45. in 46. člen).

Obroki in subvencioniranje

V šoli je organizirana dopoldanska malica ob 10.05, kosilo od 12.00 do 14.00 in za učence v podaljšanem bivanju še popoldanska malica po 14.00. Glede na čas, ki ga otrok preživi v šoli, se odločite za vrsto obrokov. Zajtrka pri nas ne strežemo. Subvencijo prehrane uredite z veljavno odločbo o otroškem dodatku. Če je nimate, se zglasite na centru za socialno delo. Vse ostalo šola pridobi po uradni poti.

Prihajanje v šolo

Prvošolci lahko prihajajo v šolo in odhajajo iz nje v spremstvu odrasle osebe, s soglasjem staršev pa tudi v spremstvu osebe, starejše od 10 let.

Uporaba eAsistenta kot načina sporazumevanja med šolo in starši

Sporazumevanje med šolo in starši večinoma poteka po eAsistentu. V ta namen boste med vpisno dokumentacijo prejeli tudi soglasje za uporabo elektronskega naslova in telefonske številke. Po podpisanem soglasju boste prejeli aktivacijsko kodo eAsistenta, s katero se boste lahko registrirali in prejemali aktualna obvestila. Dovolj je že brezplačni osnovni paket. Kopijo sporočil z eAsistenta dobite tudi na svoj elektronski naslov.

Informacije pred vstopom v šolo

Ostale informacije o pouku in seznam potrebščin boste prejeli predvidoma junija.  O vsem boste obveščeni po navadni pošti ali po eAsistentu.

Izpis iz vrtca in javljanje sprememb

Poskrbite, da boste pravočasno izpisali otroka iz vrtca in na center za socialno delo javili spremembo, če je to potrebno zaradi veljavne odločbe o otroškem dodatku.

Neobvezni izbirni predmet angleščina

Izbirni predmet angleščina je v 1. razredu neobvezen, torej ga ni treba izbrati. Če se za predmet odločite, ga mora otrok obvezno obiskovati do konca šolskega leta. Otrok prejme opisno oceno kot pri ostalih predmetih. Poteka 2 uri tedensko v okviru pouka. Predvidoma bomo neobvezni izbirni predmet angleščino izvajali pred začetkom pouka ali takoj po njem.
Angleščino se v 1. razredu učijo ob igri in glasbi. Otrok, ki ne obiskuje angleščine, je vključen v varstvo. V 2. razredu je angleščina obvezni predmet.

Prvi šolski dan

Ta dan imajo učenci le slavnostni sprejem, ki traja približno 2 uri.
Vabilo bo otrok prejel predvidoma med poletnimi počitnicami. Starši otroka pripeljete in odpeljete osebno. Za ta dan vam pripada tudi izredni dopust.

Prijave na podaljšano bivanje, jutranje varstvo in prehrano

Če niste prepričani, kako dolgo bo otrok v podaljšanem bivanju (PB) ali jutranjem varstvu (JV), vam svetujemo, da ga raje prijavite za daljši čas. Na podlagi vaših prijav se namreč oblikujejo skupine. Ker gre za neobvezni program, ni narobe, če odhaja iz PB prej, kot ste navedli na prijavi oz. če v JV prihaja kasneje.
Obroke lahko pred začetkom šolskega leta in med letom spremenite s pisno odjavo/prijavo.

Kaj mora otrok znati pred vstopom?

 • Otrok se bo učil v šoli, zato nikar ne mučite sebe in njega z učenjem črk, številk … Razen, če pokaže zanimanje in radovednost.
 • Zelo pomembno je, da jim veliko berete in se o prebranem pogovarjate. V zadnjih letih opažamo, da učenci vedno slabše berejo, prebranega ne razumejo, branja ne marajo in imajo skromen besedni zaklad. Naj bo branje in pogovor z vašim otrokom del vašega vsakdana, naj bo prijetno opravilo.
 • Pomembno je tudi gibanje vseh vrst, od gibanja celega telesa (gibanja v naravi, športa) do ročnih spretnosti in pisanja/risanja. Naj strižejo, gnetejo, barvajo, šilijo, radirajo, šivajo in pomagajo pri domačih opravilih. Pri uporabi jedilnega pribora naj bodo samostojni.
 • Pisalo naj držijo s tremi prsti (s palcem, kazalcem, sredincem).
 • V šoli učenci sami odhajajo na stranišče, zato je dobro, da so pri tem samostojni pred vstopom v šolo. Skrb za osebno higieno (umivanje rok po obisku stranišča in pred obroki) je v teh časih še posebej pomembna. Tudi nos naj si znajo obrisati sami.
 • Poznati morajo svoja oblačila in obutev, se samostojno obleči in obuti pri odhajanju in prihajanju v šolo ter pri športni vzgoji.
 • Poznati morajo tudi vsebino šolske torbe. Pri pripravi zvezkov in ostalih potrebščin naj sodelujejo, da potem v šoli svoje stvari prepoznajo. Pogosto se namreč zgodi, da nihče ne prepozna izgubljenega zvezka ali celo podpisane barvice.
 • Nikar mu ne recite: »Še malo pa bo konec luštnega!« Šola je res začetek novega obdobja, vendar jim pridobivanje znanja predstavite kot nekaj prijetnega. Spodbujajte njihovo radovednost in se veselite z njimi.

Interesne dejavnosti

Septembra boste obveščeni, katere interesne dejavnosti se bodo izvajale.

Informacije o šoli in šolskem okolišu

Obiščite spletno stran Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje.