Upravna organa šole sta ravnatelj in svet zavoda.

Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja enajst članov: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev. Mandat članov traja štiri leta. Pristojnosti sveta določa 48. čl. ZOFVI.

Gradiva in zapisniki sej sveta zavoda so dostopni na posebni spletni strani tega spletišča zaščiteni z geslom.

Ravnatelj

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Pristojnosti ravnatelja določa 49. čl. ZOFVI.

Ravnateljica dr. Barbara Rodica je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Petletni mandat je nastopila leta 2022. Pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog pomagajo ravnateljici pomočniki ravnateljice. Na podružničnih šolah in dislocirani enoti za nemoteno delo in povezavo z matično šolo skrbijo vodje šol.

Svet staršev

V delo šole se starši vključujejo prek sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Cilji sveta staršev:

  • aktivno sodelovanje s šolo prek predstavnikov staršev v svetu šole,
  • aktivno sodelovanje sveta staršev v različnih šolskih aktivnostih,
  • informiranje in poročanje o delovanju sveta staršev, in sicer prek posameznih predstavnikov staršev v razrednih skupnostih ter z objavo zapisnika seje na oglasni deski šole,
  • motivacija in vzpodbujanje staršev v razrednih skupnostih za aktivno sodelovanje v sami razredni skupnosti in drugih šolskih aktivnostih,
  • sodelovanje in pomoč pri razreševanju perečih problemov v šoli,
  • obravnava pripomb, problemov in predlogov staršev ter informiranje staršev.

Gradiva in zapisniki sej sveta staršev so dostopni na posebni spletni strani tega spletišča zaščiteni z geslom.

Organizacijska shema šole

Organizacijska-shema-sole

Slika 1 of 1

 

Strokovni organi šole 

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki.

  •  Učiteljski zbor

Sestavljajo ga strokovni delavci šole. Učiteljski zbor obravnava in odloča o vprašanjih, ki jih določa 61. čl. ZOFVI.

  • Oddelčni učiteljski zbori

Sestavljajo jih strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Oddelčni učiteljski zbor obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci, s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom (62. čl. ZOFVI).

  •  Strokovni aktivi

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in učencev ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

  •  Razredniki

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Skupnost učencev

Oddelčne skupnosti učencev se povezujejo v skupnost učencev. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev. Sestavljajo ga predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti, ki izvolijo predsednika skupnosti učencev. Skupnost učencev podaja predloge in pobude za izboljšanje življenja in dela na šoli ter se aktivno vključuje v različne dejavnosti.

Pritožbena komisija

Naloga pritožbene komisije je odločanje o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti učencev. Komisijo imenuje svet šole. Izmed članov pritožbene komisije predsednik sveta imenuje pet članov, ki odločajo v posameznem primeru. Člani komisije za posamezni primer so trije predstavniki delavcev šole in dva zunanja člana (predstavniki staršev in strokovni delavci druge šole). Pritožbena komisija je imenovana za štiri leta. Ista oseba se lahko imenuje za člana pritožbene komisije večkrat. Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani.

Pritožbeno komisijo OŠ LA Grosuplje sestavljajo predstavniki zaposlenih, predstavniki staršev in zunanji član.

Upravni odbor šolskega sklada

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev in donacij. Upravlja ga upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki zaposlenih in predstavniki staršev. Iz šolskega sklada se večinoma financirajo dejavnosti, ki niso del obveznega izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Zbrana sredstva so namenjena tudi za nadstandardno opremo, zviševanje standarda pouka, pomoč učencem iz socialno šibkih družin in podobno.